Blog

Pakiet ubezpieczeniowy leasingodawcy – czy warto się na niego decydować?

Pakiet ubezpieczeniowy leasingodawcy

  Leasing jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania inwestycji firmowych. Ta opcja cieszy się zainteresowaniem nie tylko dużych i średnich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim tych z sektora mikro. Trzeba jednak pamiętać, że to firma leasingowa (do czasu zakończenia umowy) jest właścicielem finansowanego sprzętu dlatego w celu zabezpieczenia swojej własności zawsze wymaga jego ubezpieczenia, którego koszt ponosi leasingobiorca. Zazwyczaj leasingobiorca może wybrać pakiet ubezpieczeniowy oferowany przez firmę leasingową lub po uprzedniej zgodzie leasingodawcy, ubezpieczyć przedmiot we własnym zakresie. Czym jest i czy warto wybrać ubezpieczenie oferowane przez firmę leasingową? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

  Kliknij i uzyskaj leasing

  Po co ubezpieczać przedmiot w leasingu?

  Ubezpieczenie przedmiotu leasingu nie chroni wyłącznie leasingodawcy, zapewniając mu bezpieczeństwo finansowanego środka trwałego, ale również leasingobiorcę. Umowa leasingu zawierana jest zawsze na ustalony okres oraz określoną wartość co wiąże się z koniecznością terminowego regulowania przez leasingobiorcę rat kapitałowo-odsetkowych. Nawet takie nieszczęśliwe zdarzenia jak np. kradzież, szkoda częściowa czy całkowita przedmiotu leasingu, które uniemożliwiają leasingobiorcy jego dalsze użytkowanie nie zwalniają go z obowiązku uregulowania zaciągniętego zobowiązania leasingowego.

  Często w wyniku takich zdarzeń brak możliwości korzystania z przedmiotu leasingu powoduje niższe przychody z prowadzonej działalności co sprawia, że u leasingobiorcy mogą pojawić się trudności z terminową spłatą swoich zobowiązań względem firmy leasingowej. Leasingodawca może wtedy wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a to w wielu przypadkach będzie generowało jeszcze większe straty.

  W takiej sytuacji pomóc może dobre ubezpieczenie zawarte u sprawdzonego partnera, który wypłaci odszkodowanie z polisy umożliwiające leasingobiorcy rozliczenie się z firmą leasingową.

  Jak wygląda w praktyce pakiet ubezpieczeniowy leasingodawcy? Zalety takiego rozwiązania

  W okresie trwania umowy firma leasingowa oddaje leasingobiorcy przedmiot leasingu w odpłatne użytkowanie. Leasingobiorca zaś na mocy zawartej umowy zobowiązany jest do należytego dbania o stan techniczny użytkowanego przedmiotu i jego właściwą eksploatację. Ponieważ wypadki i zdarzenia losowe mogą zdarzyć się każdemu dlatego firmy leasingowe chcąc zapewnić jak największe bezpieczeństwo zawieranych transakcji wymagają zawsze od swoich klientów ubezpieczenia przedmiotu umowy w pełnym zakresie od wszystkich ryzyk.

  W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego dotyczącego pojazdów polisa musi zawierać obowiązkowe OC oraz AC i NNW. W przypadku maszyn i urządzeń zawarta polisa na mienie musi obejmować m.in. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu po włamaniu, celowego uszkodzenia, pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, huraganu, gradu, powodzi, trzęsienia ziemi, katastrofy budowlanej itd. Tak jak to pisaliśmy wcześniej zaletą takiego pakietu jest fakt, że w razie wystąpienia szkody skutecznie chroni on dwie strony. Leasingodawca nie będzie w takim przypadku miał problemów z uzyskaniem odszkodowania, a leasingobiorca z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.

  Firma leasingowa zazwyczaj oferuje klientom swój pakiet ubezpieczeniowy, aczkolwiek istnieje możliwość ubezpieczenia przedmiotu leasingu we własnym zakresie. W przypadku indywidualnego ubezpieczenia klienta wymagana jest każdorazowo zgoda firmy leasingowej, która następuje po pozytywnej weryfikacji wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz przyjętego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj należy się jednak liczyć z dodatkową opłatą z tego tytułu ponoszoną na rzecz firmy leasingowej, którą należy płacić co roku, aż do końca trwania takiego ubezpieczenia.

  Jakie podstawowe zalety dla leasingobiorcy wynikają z pakietu ubezpieczeniowego oferowanego przez leasingodawcę?

  • Mniej formalności – cały proces zawarcia i kontynuacji ubezpieczenia jest po stronie leasingodawcy. Leasingobiorca nie musi więc martwić się czy zdąży na czas ubezpieczyć przedmiot leasingu, nie musi samodzielnie poszukiwać najlepszej oferty ubezpieczeniowej, pamiętać o terminach płatności składek i zakończenia ubezpieczenia, zajmować się likwidacją i rozliczaniem szkody z zakładem ubezpieczeń itd.

  • Mniejsze koszty – skala działalności oraz liczba zawieranych przez firmy leasingowe transakcji zazwyczaj jest spora. Współpracując z dużymi brokerami i towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz ubezpieczając nawet kilkaset przedmiotów miesięcznie mogą uzyskać wysokie rabaty przez co składka za polisę będzie znacznie niższa od tej dostępnej na rynku. Dodatkowo polisa taka może być płatna przez leasingobiorcę w ratach. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że leasingobiorca nie ponosi jednorazowo wydatków związanych z polisą mogąc swobodniej dysponować własnym kapitałem.

  • Bezpieczeństwo – pełen pakiet ubezpieczeniowy zarówno jednej, jak i drugiej stronie daje poczucie bezpieczeństwa. Firmy leasingowe zazwyczaj współpracują z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które są w stanie zapewnić najlepszą ochronę ubezpieczeniową oraz najkorzystniejsze warunki wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. W razie wypadku leasingodawca może więc liczyć na odpowiednie odszkodowanie z tytułu szkody, a leasingobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów. Przedmiotami leasingu są zazwyczaj pojazdy i urządzenia nowe lub co najwyżej kilkuletnie dlatego tym bardziej warto zadbać o objęcie ich właściwą ochroną ubezpieczeniową.

  Pakiet ubezpieczeniowy w leasingu

  Ubezpieczenie GAP – czy warto je wykupić?

  GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) oznacza ubezpieczenie od straty finansowej. Jest to ubezpieczenie dotyczące pojazdów, które chroni od utraty ich wartości w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży. Ubezpieczenie GAP kierowane jest w szczególności dla osób, które kupują samochód na kredyt albo w leasingu.

  W przypadku szkody lub kradzieży podstawowy zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie równe rynkowej wartości pojazdu na dzień wystąpienia zdarzenia. Wysokość takiego odszkodowania może jednak nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów oraz spłatę pozostałych zobowiązań względem firmy leasingowej. Jest to więc dodatkowe ubezpieczenie, które zabezpiecza przedmiot leasingu przed utratą wartości, w razie uszkodzenia auta lub jego kradzieży pokrywa pozostałe do spłaty raty leasingowe i umożliwia przeznaczenie ewentualnej nadwyżki na uruchomienie kolejnego leasingu.

  Na rynku oferowane są różne odmiany ubezpieczenia GAP. Możemy spotkać się np. z GAPem fakturowym, finansowym, casco lub indeksowym. Różnią się one głównie wysokością i sposobem wypłaty odszkodowania.

  Ubezpieczenie GAP najbardziej opłaca się przedsiębiorcom, którzy:

  • finansują nowy pojazd, który w pierwszych latach eksploatacji najwięcej i najszybciej traci na wartości (samochód może stracić nawet 50% swojej pierwotnej wartości),

  • finansują pojazd w długim okresie czasu np. 5 lat – w takim przypadku wartość auta na koniec umowy będzie nawet o połowę niższa,

  • aktywnie użytkują pojazd, osiągając rocznie wysokie przebiegi,

  • wykorzystują pojazd głównie w celach służbowych, w ramach prowadzonej działalności,

  • udostępniają pojazd innym użytkownikom np. pracownikom firmy,

  • rozpoczynają działalność, w której niezbędne jest użytkowania auta w celach zarobkowych dlatego potrzebują dodatkowej ochrony

  Ubezpieczenie GAP oferowane przez SGB Leasing:

  SGB Leasing w zakresie ubezpieczenia GAP współpracuje z firmą Defend, która działa jako administrator jednego z największych ubezpieczycieli na świecie – firmy Lloyd’s.

  Lloyd’s jest najstarszą instytucją ubezpieczeniową, która prowadzi swoją działalność na terenie 200 krajów świata. Globalny sukces firma zawdzięcza działaniu w oparciu o elastycznie skonstruowane rozwiązania, przyjazne klientom, które tworzy wykorzystując wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie swoich pracowników.

  W SGB Leasing objęte ubezpieczeniem GAP mogą być takie pojazdy jak: samochody osobowe, ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, motocykle z lub bez wózka bocznego, samochody ciężarowe, przyczepy, naczepy, traktory, autobusy, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wymienione w katalogu EUROTAX GLASS’S lub INFO-EKSPERT (Informator Rynkowy) o dopuszczalnej masie całkowitej do 44 ton.

  W SGB Leasing dostępne są dwa warianty ubezpieczenia GAP:

  • GAP fakturowy (dla pojazdów nowych) – jest najczęściej spotykanym i wybieranym typem ubezpieczenia GAP, które pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu (w dniu powstania szkody), a wartością samochodu w dniu zakupu. GAP fakturowy sprawia, że leasingobiorca otrzyma odszkodowanie równe cenie nowego samochodu (wskazanej w fakturze). Trzeba jednak przy tym uwzględnić fakt, że jest to najdroższa opcja ubezpieczenia GAP.

  • GAP Casco (dla pojazdów używanych) – pokrywa różnicę między wypłatą z ubezpieczenia OC/AC (dla szkód całkowitych powiększoną o wartość wraku), a sumą ubezpieczenia z polisy AC ważnej na moment zawarcia ubezpieczenia.

  Ubezpieczenie GAP umożliwia więc zakupienie auta o podobnej wartości, co samochód uszkodzony lub skradziony.

  Jakie jeszcze korzyści płyną z dodatkowego ubezpieczenia GAP?

  • korzyść majątkowa i brak strat materialnych,

  • bezpieczeństwo spłaty, komfort użytkowania bez stresu o ewentualne naprawy i nieprzewidziane koszty,

  • leasingobiorca z ubezpieczenia GAP może zakupić nowy pojazd o podobnej wartości,

  • takie ubezpieczenie GAP po spłacie rat może przejść na nowego nabywcę,

  • ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu nawet przez 5 lat,

  • wysokie limity wypłaty odszkodowania – 50 000/100 000 /125 000/ 150 000 złotych,

  • możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu brutto, netto lub netto + 50% VAT,

  • odszkodowanie wypłacone z polisy GAP może zostać przekazane na spłatę umowy leasingu i jej wcześniejsze zakończenie,

  • minimum formalności przy zawieraniu ubezpieczenia,

  • szeroki zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej – cała Europa Kontynentalna wraz z wyspami z wyłączeniem Rosji.

  Trzeba pamiętać, że wartość samochodów spada dość szybko – po kilku latach użytkowania nawet o połowę. Wartość ubezpieczenia GAP jest równa 0,4-1,2% rocznej wartości pojazdu. Wypadki, uszkodzenia lub kradzieże aut zdarzają się dość często, dlatego warto dopłacić do umowy leasingu, by zyskać komfort i bezpieczeństwo.

  Pojazdy, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem GAP:

  • których wiek nie przekracza 6 lat (72 miesięcy),

  • których okres finansowania nie przekracza 60 miesięcy (wiek pojazdu + okres finansowania wynoszą maksymalnie 11 lat),

  • o wartości nieprzekraczającej 600.000 zł (z VAT) w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony oraz 700.000 zł (z VAT) w przypadku środków transportu ciężkiego,

  • wymienione w katalogu publikowanym przez EUROTAX GLASS oraz objęte ubezpieczeniem AC pojazdu, w przeciągu całego okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia GAP,

  • wynajmowane min. 2 lata (24 miesiące) temu samemu właścicielowi (w przypadku wynajmu długoterminowego).

  Do kategorii nie zaliczają się:

   

  • pojazdy używane w rajdach i wyścigach samochodowych, konkursach, jazdach testowych lub przeznaczonych do świadczenia usług kurierskich,

  • pojazdy uprzywilejowane (pojazdy wyposażone w niebieskie lub pomarańczowe światło, policja, karetka pogotowia lub inne pojazdy ratunkowe) oraz bankowozy, karawany pogrzebowe itp.,

  • pojazdy demonstracyjne lub magazynowane na potrzeby przyszłej sprzedaży, a stanowiące własność osoby lub firmy prowadzącej działalność,

  • auta wypożyczane w ramach rent a car, używane w charakterze taksówek oraz do zarobkowego transportu drogowego osób,

  • samochody wykorzystywane do nauki jazdy i szkolenia kierowców,

  • pojazdy zmodyfikowane w sposób niezgodny ze specyfikacjami producenta (tzw. auta przerobione),

  • pojazdy zarejestrowane jako specjalne,

  • pojazdy wykorzystywane do transportu materiałów niebezpiecznych oraz towarów wartościowych lub podlegających regulacjom w zakresie obrotu takich jak: pieniądze, kosztowności, metale lub minerały i kamienie szlachetne, alkohol, wyroby tytoniowe

  • marki aut: Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Cosworth, De Tomaso, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, Maserati, Porsche (z wyłączeniem modeli Macan, Cayenne i Panamera), Rolls Royce, oraz wszystkie pojazdy zaimportowane z rynków spoza Europy.

  Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych i na mienie oferowany przez SGB Leasing. Dlaczego warto go wybrać?

  SGB Leasing oferuje swoim klientom pakiet ubezpieczeniowy od solidnych i sprawdzonych Towarzystw Ubezpieczeniowych. W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych jest to PZU SA i ERGO Hestia SA natomiast w przypadku ubezpieczenia na mienie jest to TU Allianz Polska SA. Niezależnie od tego czy jest to polisa komunikacyjna czy na mienie ubezpieczenie w ramach pakietu SGB Leasing zawierane jest zawsze od wszystkich ryzyk żeby zapewnić klientom maksymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowania. W ostatecznym rozrachunku można zdecydowanie więcej zyskać niż stracić.

  Głównymi zaletami pełnego pakietu komunikacyjnego są:

  • ubezpieczenie zawarte zawsze na czas czyli np. w dniu rejestracji pojazdu,

  • bezpieczeństwo w przypadku wypadku komunikacyjnego lub kradzieży,

  • brak udziału własnego leasingobiorcy w szkodzie,

  • odszkodowanie jest wypłacane na podstawie faktury za naprawę pojazdu,

  • szeroki zakres terytorialny obowiązywania ubezpieczenia – terytorium Europy, a także Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu,

  • zmniejszenie strat spowodowanych zdarzeniami losowymi,

  • ochrona finansowa przed kosztami naprawy lub holowania,

  • ochrona w przypadku pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,

  • ochrona kierowcy i pasażerów korzystających z pojazdu – wypłata świadczeń w przypadku śmierci, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia i środków pomocniczych,

  • umowy pakietów ubezpieczeniowych, które mogą być zawierane na dłuższy czas – tzw. ubezpieczenia wieloletnie co gwarantuje niezmienność wysokości składek

  Podstawowy pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego w ofercie SGB Leasing Sp. z o.o. obejmuje ubezpieczenie OC, AC, NNW i Assistance. Składka za polisę może być płatna przez leasingobiorcę jednorazowo, w dwóch lub czterech ratach, a także rozłożona na dwanaście miesięcy i płatna razem z ratą leasingową. Istnieje możliwość indywidualnej negocjacji składki zatem warunki finansowe, pomimo taryfy wynikającej z umów generalnych, mogą być dostosowane do pojedynczego klienta.

  Dodatkowo osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i posiadające do 5 pojazdów mogą skorzystać ze zniżek za bezszkodowy przebieg dotychczasowego ubezpieczenia. Nie ma również ryzyka, jak w przypadku polis obcych, że ze względu na błędy lub niewystarczający zakres ubezpieczenia polisa zostanie odrzucona.

  Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw Allianz oferowane przez SGB Leasing również zawierane jest w zakresie All Risks (od wszystkich ryzyk) i obejmuje szkody spowodowane przez takie czynniki i zdarzenia jak:

   

  • pożar, uderzenia pioruna, eksplozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego,

  • klęski naturalne: grad, huragan, powódź, nawałnice, trzęsienia i osunięcia ziemi, lawiny śnieżne i lodowe, zalania wodą albo innymi cieczami, mróz, uszkodzenia spowodowane przez drzewo, maszt czy słup,

  • katastrofy budowlane,

  • włamania i kradzieże oraz wandalizm i celowe uszkodzenia,

  • uszkodzenia mienia podczas transportu,

  • kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm po włamaniu, celowe uszkodzenie;

  • nieprzewidziane zdarzenia zewnętrzne

  Leasing ubezpieczenie

  Wieloletni pakiet ubezpieczeniowy

  Ubezpieczenie wieloletnie w pakiecie komunikacyjnym oferowanym przez SGB Leasing to również bardzo dobry wybór ponieważ pozwala zachować niezmienną wysokość składki w całym okresie ubezpieczenia, umożliwia płatność za całość pakietu w ratach, szkody powypadkowe czy ilościowe nie mają wpływu na wysokość składek i nie trzeba pamiętać o wznowieniu ubezpieczenia.

  Pakiet ubezpieczenia wieloletniego w SGB Leasing można zawierać u ubezpieczyciela PZU i Hestia na nowe pojazdy, na okres maksymalnie 60 miesięcy. Przy ubezpieczeniu w PZU istnieją trzy warianty płatności składek: za całość z góry, co roku za ryzyka dobrowolne (AC, NNW, Assistance) lub co roku za obowiązkowe OC.
  W Hestii z kolei istnieje jeden wariant płatności czyli ryzyka dobrowolne  płatne z góry za cały okres, a ubezpieczenie OC co roku.

  Podsumowując, wybór ubezpieczenia pakietowego oferowanego przez firmę leasingową przy zawieraniu umowy leasingu jest korzystnym rozwiązaniem dla leasingobiorcy ponieważ daje mu poczucie komfortu i bezpieczeństwa, pozwala ograniczyć zbędne formalności, zaoszczędzić czas i pieniądze. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących oferty ubezpieczeniowej, zarówno przed podpisaniem umowy leasingowej, jak i w trakcie jej trwania zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z SGB Leasing – nasi eksperci z pewnością doradzą najkorzystniejsze rozwiązania!

  Kliknij i uzyskaj leasing

  Przeczytaj również: