Najczęstsze pytania

Leasing – podstawowe zagadnienia
Jakie podstawowe korzyści dla przedsiębiorcy niesie ze sobą leasing?

Leasing to wciąż jedna z najpopularniejszych i najbardziej korzystnych form finansowania inwestycji przez przedsiębiorców ponieważ stanowi doskonałe narzędzie służące optymalizacji podatkowej oraz przynosi korzystne efekty w zakresie rozliczania podatku VAT. Przedsiębiorcy korzystając z leasingu są w stanie szybciej się rozwijać, modernizować park maszynowy i na bieżąco wykorzystywać nowe technologie, co pozwala na skuteczne konkurowanie z innymi firmami. Poniżej wymieniamy kilka najważniejszych korzyści jakie wynikają dla przedsiębiorcy z tytułu zawarcia umowy leasingu:

 • korzyści podatkowe polegające przede wszystkim na obniżeniu podstawy opodatkowania poprzez zaliczenie w koszty uzyskania przychodu wpłaty początkowej, miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, wykupu i wydatków związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu (leasing operacyjny) oraz części odsetkowej rat leasingowych i odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu (leasing finansowy)
 • możliwość rozłożenia podatku VAT od sumy płatności leasingowych na raty w leasingu operacyjnym,
 • możliwość odliczania całego podatku VAT od rat leasingowych w przypadku leasingu operacyjnego oraz podatku VAT z faktury na dostawę towaru w przypadku leasingu finansowego. Z wyłączeniem szczególnych przepisów dotyczących samochodów osobowych.
 • duża elastyczność wynikająca z możliwości kształtowania i dostosowywania przez przedsiębiorcę wysokości i struktury zobowiązań leasingowych do swojej obecnej sytuacji finansowej poprzez określenie wysokości wpłaty własnej, okresu trwania umowy oraz wysokości wykupu. Możliwość dostosowania struktury rat do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, np. sezonowych przychodów.
 • uproszczona i szybka procedura przyznania leasingu w porównaniu do kredytu udzielanego przez banki co wynika z faktu, że właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres umowy jest firma leasingowa,
 • łatwiejszy dostęp do uzyskania finansowania dla małych firm rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • mniejsza ilość ustanawianych przez firmy leasingowe zabezpieczeń w umowach leasingu w porównaniu do umów kredytowych. Standardowym zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel wystawiony przez leasingobiorcę oraz przedmiot leasingu, którego właścicielem jest firma leasingowa.
 • poprawa płynności finansowej przedsiębiorcy ponieważ spłata rat leasingowych dokonywana jest z bieżących przychodów, wynikających z eksploatacji danego przedmiotu leasingu. W przypadku leasingu zwrotnego uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Leasingobiorca odsprzedaje nabyte przez siebie środki trwałe firmie leasingowej, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu. Dzięki leasingowi zwrotnemu firma otrzymuje jednorazowy przypływ gotówki, który może przeznaczyć na finansowanie działalności.
 • oszczędność czasu – firma leasingowa jako właściciel przedmiotu leasingu bierze na siebie większość formalności z tym związanych np. zakup, rejestrację, ubezpieczenie, likwidację szkody itd
Kto może zawrzeć umowę leasingu?

Umowę leasingu może zawrzeć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności.

Co wybrać - leasing operacyjny czy finansowy?

Leasing operacyjny i finansowy to dwa podstawowe rodzaje leasingu. Występuje między nimi wiele istotnych różnic, powodujących szereg konsekwencji zarówno dla leasingobiorcy jak i firmy leasingowej. Dlatego tak ważne dla przyszłego leasingobiorcy jest to żeby przed zawarciem umowy leasingu dokładnie zastanowić się, który rodzaj leasingu będzie w jego sytuacji najkorzystniejszy.

W podjęciu odpowiedniej decyzji może pomóc poniższa tabela, która wskazuje główne różnice obu rodzajów leasingu.

Kategoria Leasing operacyjny Leasing finansowy
Podatek VAT

Podatkowo traktowany jak usługa. Podatek VAT w wysokości 23% naliczany jest do każdej miesięcznej raty leasingowej.

Podatek VAT od całej wartości kapitałowo-odsetkowej płatny jednorazowo przez leasingobiorcę. Przedsiębiorca płaci go w całości z góry przy pierwszej racie, po dokonaniu odbioru przedmiotu.

Amortyzacja

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje firma leasingowa

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca

Pozycja w bilansie

Zobowiązanie w bilansie firmy leasingowej

Zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy

Koszty uzyskania przychodu

 

Koszty uzyskania przychodu dla leasingobiorcy stanowią: pierwsza wpłata, miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe, wykup i wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu.

 

Koszty uzyskania przychodu dla leasingobiorcy stanowią wyłącznie odsetki i amortyzacja.

Minimalny okres leasingu

Okres obowiązywania umowy leasingu nie może być krótszy niż 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu.

Okres obowiązywania umowy leasingu dowolny. Nie zależy od stawki amortyzacji finansowanego przedmiotu leasingu.

Minimalny wykup przedmiotu leasingu

Okres obowiązywania umowy leasingu nie może być krótszy niż 40 proc. okresu amortyzacji przedmiotu. 

Własność przedmiotu leasingu przenoszona na leasingobiorcę automatycznie po zakończeniu umowy leasingowej.

Wciąż najchętniej wybieranym przez klientów rodzajem leasingu jest leasing operacyjny. Wybiera  go ponad 90% wszystkich klientów co wynika na pewno z dużych korzyści podatkowych jakie oferuje przedsiębiorcy w postaci uzyskania dużych kosztów uzyskania przychodu, możliwości rozłożenia VATu na raty i jego korzystnego rozliczania. Leasing operacyjny ma jednak także ograniczenia wynikające z prawa podatkowego, które dotyczą np. okresu trwania umowy czy wysokości wykupu. W pewnych sytuacjach i dla określonych przedsiębiorców leasing finansowy stanowić będzie korzystniejszy wybór gdy np.:

 • przedmiotem leasingu jest przedmiot opodatkowany stawką VAT niższą niż 23%
 • leasingobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT więc nie będzie korzystał z odliczania 23% VATu od miesięcznych rat leasingowych
 • leasingobiorca będzie chciał jednorazowo odliczyć cały VAT z faktury dostawy
 • leasingobiorca będzie chciał zawrzeć krótszą lub dłuższą umowę niż wynika to z ograniczeń podatkowych dla leasingu operacyjnego
 • leasingobiorca będzie chciał zastosować przyspieszoną amortyzację środka trwałego
Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?

Minimalny okres na jaki może zostać zawarta umowa leasingu operacyjnego jest określony przepisami podatkowymi i musi wynieść co najmniej 40% okresu normatywnej amortyzacji przedmiotu. Dla przykładu umowa leasingu operacyjnego na samochód osobowy posiadający stawkę amortyzacji w wysokości 20% musi być zawarta przynajmniej na 2 lata. Dla maszyny ze stawką amortyzacji 14% minimalny okres umowy to 3 lata itd. Tabelę wskazującą minimalny okres leasingu dla poszczególnych przedmiotów przedstawiamy w punkcie poniżej dotyczącym wykupu. Wymogu związanego z minimalnym okresem leasingu nie ma w przypadku umów leasingu finansowego. Wynika to z faktu,  że podmiotem uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest leasingobiorca dlatego zawarte umowy mogą tu być znacznie krótsze niż w przypadku leasingu operacyjnego. Maksymalne okresy na jakie mogą zostać zawarte umowy leasingu są z kolei  najczęściej ustalane wewnętrznymi przepisami firm leasingowych w oparciu o analizę ryzyka i opłacalności transakcji. W przypadku SGB Leasing Sp. z o.o. maksymalny okres na jaki może zostać zawarta umowa leasingu to, w zależności od oferowanego produktu, od 5 do 7 lat, a w przypadku nieruchomości do 10 lat.

Co to jest wykup w umowie leasingu?

Wykup w umowie leasingu operacyjnego to wartość po jakiej leasingobiorca może nabyć przedmiot leasingu od leasingodawcy po zakończeniu podstawowego okresu leasingu. Koniec okresu podstawowego leasingu odpowiada tutaj zakończeniu okresu amortyzacji przedmiotu leasingu przez leasingodawcę. Wartość wykupu zwana również wartością rezydualną jest ustalana przed zawarciem umowy leasingu i umożliwia wykupienie przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za cenę znacznie odbiegającą od wartości rynkowej. Wynika to z faktu, że minimalna wartość wykupu ustalana jest w oparciu o hipotetyczną wartość netto (jest to wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodę degresywną przy uwzględnieniu współczynnika 3).  W przypadku umów leasingu finansowego nie jest ustalana wartość wykupu ponieważ przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy automatycznie po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu.

Tak jak w przypadku minimalnego okresu leasingu operacyjnego przepisy podatkowe określają również minimalną wartość wykupu dla tego typu leasingu, która zależy od stawki amortyzacji finansowanego przedmiotu. Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą minimalne stawki wykupów dla najpopularniejszych przedmiotów w umowach leasingu operacyjnego:

Stawka amortyzacji Rodzaj środka trwałego Minimalny okres leasingu Minimalny możliwy wykup po okresie leasingu
2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
20%

Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy, motocykle, quady, niektóre maszyny i urządzenia budowlane, medyczne, geodezyjne itp.

2 lata 16%-19%

Brak – zwyczajowo przyjmuje się 1%

18%

Niektóre maszyny i urządzenia do robót drogowych, torowych, dźwigarki, wciągarki, zagęszczarki, kontenery, urządzenia natryskowe itd.

3 lata

7%

Brak – zwyczajowo przyjmuje się 1%

14%

Transport ciężki (ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy), wózki widłowe, pojazdy specjalne, ciągniki rolnicze, maszyny rolnicze, agregaty, pompy, sprężarki itd.. Większość maszyn i urządzeń.

3 lata

20%

6%

Brak – zwyczajowo przyjmuje się 1%

10%

Niektóre maszyny i urządzenia do obróbki materiałów, gastronomiczne, przemysłowe, diagnostyczne i pomiarowe itd.

4 lata

 

25%

15%

W przypadku maksymalnych wartości wykupów w umowach leasingu operacyjnego są one ustalane w ramach wewnętrznych regulacji i polityk dotyczących ryzyka ustalanych przez firmy leasingowe i mogą się znacząco różnić.

Co mogę sfinansować za pomocą leasingu?

Przedmiotem leasingu może być praktycznie wszystko co jest potrzebne w danym momencie przedsiębiorcy, a więc wszelkiego rodzaju pojazdy, maszyny rolnicze, urządzenia przemysłowe, nieruchomości itd.

Warunkiem jest to, że musi to być przedmiot podlegający amortyzacji, odpowiadający definicjom środka trwałego w myśl ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe  i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe spełniające następujące warunki:

 • przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności (okres, w którym według przewidywań jednostka będzie osiągała korzyści ekonomiczne w wyniku używania tego składnika) jest dłuższy niż rok,
 • są kompletne oraz zdatne do użytku, tj. są wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem, a także na tyle sprawne technicznie oraz dopuszczone do używania pod względem prawnym, że mogą być wykorzystywane w prowadzonej działalności,
 • przeznaczone zostały na potrzeby jednostki, tj. będą służyć realizacji celów określonych w dokumentacji jednostki (umowie, statucie, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innej ewidencji wymaganej przepisami prawa).

Środki trwałe powinny także spełniać definicję aktywów określoną w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, która określa aktywa jako „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca z kolei wskazuje które składniki majątku, przy spełnieniu określonych warunków, można uznać za środki trwałe podlegające amortyzacji. Jak wynika z art. 22a. pkt 1 tej ustawy amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art.22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

Kto jest właścicielem przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy?

Zarówno w leasingu operacyjnym jak i finansowym przez cały okres trwania umowy leasingu właścicielem przedmiotu jest firma leasingowa.

Jak wygląda proces zawarcia i realizacji umowy leasingu w SGB Leasing Sp. z o. o.

Proces zawarcia i realizacji umowy leasingu składa się z następujących etapów:

 • wybór przez klienta przedmiotu finansowania oraz dostawcy
 • złożenie przez klienta zapytania o ofertę
 • akceptacja przez klienta oferty finansowania i złożenie wymaganych dokumentów do analizy finansowej
 • po pozytywnej decyzji podpisanie umowy leasingu
 • po prawidłowym podpisaniu umowy i dokonaniu przez klienta wszystkich wymaganych wpłat, SGB Leasing Sp. z o. o. wysyła zamówienie do dostawcy na przedmiot leasingu
 • po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów od dostawcy następuje rejestracja i zapłata za przedmiot leasingu oraz objęcie go ochroną ubezpieczeniową
 • wysłanie do klienta dokumentów kończących umowę wraz ze stosownymi upoważnieniami do odbioru i użytkowania przedmiotu leasingu oraz dokumentów po rejestracji (w przypadku przedmiotów rejestrowanych)
 • odbiór przedmiotu leasingu przez klienta
Leasing czy może pożyczka?

Pożyczka leasingowa to stosunkowo nowy produkt oferowany przez firmy leasingowe, który zyskuje coraz większą popularność wśród klientów. Firma leasingowa udziela pożyczkobiorcy pożyczki na konkretny cel jaki stanowi zakup przez niego środka trwałego wskazanego szczegółowo w zawartej umowie pożyczki. Z tego tytułu firma leasingowa nie udostępnia pożyczonych środków pożyczkobiorcy jak ma to miejsce w przypadku np. kredytu gotówkowego, ale przelewa je bezpośrednio do dostawcy płacąc w jego imieniu za przedmiot pożyczki. Z finansowego i podatkowego punktu widzenia pożyczka leasingowa traktowana jest jak kredyt, a nie jak leasing. Właścicielem przedmiotu pożyczki nie jest firma leasingowa tylko pożyczkobiorca, na którego wystawiana jest faktura sprzedaży przez dostawcę. Kosztem uzyskania przychodu dla pożyczkobiorcy są odsetki od udzielonej pożyczki oraz wysokość odpisów amortyzacyjnych. Pożyczkobiorca jako właściciel i nabywca wskazany na fakturze może również odliczyć z tego tytułu cały VAT z faktury i w razie potrzeby, po spełnieniu odpowiednich warunków, jednorazowo zamortyzować środek trwały. Pożyczka udzielana jest zawsze w kwocie brutto więc w przeciwieństwie do umowy leasingu operacyjnego do miesięcznych rat pożyczki nie jest doliczany podatek VAT. Umowa pożyczki może być zawarta na dowolny okres. Jedynym ograniczeniem są tutaj wewnętrzne regulacje firm leasingowych. Najczęściej stosowanymi przez firmy leasingowe zabezpieczeniami w umowach pożyczki są: weksel z deklaracją wekslową, przewłaszczenie przedmiotu pożyczki z warunkiem rozwiązującym, zastaw rejestrowy, cesja z polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku korzystania przez pożyczkobiorcę z dotacji unijnych dodatkowo umowa przelewu wierzytelności z dotacji.

Pożyczka będzie atrakcyjniejszą formą finansowania niż leasing dla podmiotów, które:

 • korzystają z przyznanych dotacji unijnych na zakup środków trwałych i z tego tytułu muszą być właścicielami przedmiotu pożyczki
 • nie są płatnikami podatku VAT
 • chcą finansować przedmiot opodatkowany stawką VAT niższą niż 23%
 • chcą zawrzeć umowę na czas dłuższy lub krótszy niż możliwy w przypadku umów leasingu operacyjnego ograniczonego przepisami podatkowymi
 • chcą jednorazowo odliczyć cały VAT z faktury i szybciej zamortyzować środek trwały
 • chcą łatwiej i szybciej uzyskać finansowanie środka trwałego niż ma to miejsce w przypadku kredytu bankowego

Z tego tytułu najczęściej z pożyczek leasingowych korzystają lekarze, którzy nie są VATowcami i chcą finansować urządzenia medyczne objęte 8% stawką VAT oraz rolnicy na wszelki sprzęt rolniczy, ciągniki, kombajny itp. Pożyczka AGRO jest również korzystnym rozwiązaniem dla rolników korzystających z dotacji unijnych na modernizację gospodarstw w ramach programu PROW.

Zmiany w umowie
Proces terminowego zakończenia umowy leasingu w SGB Leasing Sp. z o.o.
 • Korzystający zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia woli w zakresie wykupu przedmiotu leasingu. W tym celu powinien przesłać w formie elektronicznej na adres wykup@leasing.sgb.pl, na 21 dni przed wygaśnięciem umowy, kompletnie wypełniony oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy wniosek o terminowe zakończenie umowy leasingu (link do wniosku).
 • Do dnia zakończenia umowy leasingu powinny zostać uregulowane wszystkie opłaty leasingowe wynikające z danej umowy oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
 • Wpłaty tytułem wykupu należy dokonać na 7 dni przed terminem zakończenia umowy leasingu, jednak nie później niż w terminie płatności ostatniej raty leasingowej, na konto SGB-Bank S.A. o/Poznań, nr rachunku: 76 1610 1133 0015 3780 2000 0001.
 • Po dostarczeniu ww. wniosku oraz uregulowaniu wymaganych płatności wraz z opłatą za wykup, prześlemy Państwu dokumenty związane z zakończeniem umowy tj. fakturę sprzedaży oraz w przypadku samochodów – kartę pojazdu, a także dokonamy zwolnienia zabezpieczeń do umowy leasingu. Wystawiona przez nas faktura sprzedaży stanowi ostateczny dokument przenoszący prawo własności na Nabywcę.

          Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy!                    

Chciałbym/chciałabym wcześniej zakończyć umowę.
 • leasingobiorca składa do SGB Leasing Sp. z o.o. odpowiedni wniosek (link do wniosku).
 • po otrzymaniu wniosku od leasingobiorcy weryfikowany jest stan całkowitych zobowiązań leasingobiorcy względem SGB Leasing Sp. z o.o. oraz ustalane są  warunki wcześniejszego zakończenia umowy,
 • pracownik Działu Obsługi Umów przekazuje leasingobiorcy informacje dotyczące warunków wcześniejszego zakończenia umowy (kwota pozostająca do spłaty, koszty związane  z wcześniejszym zakończeniem, numer rachunku do wpłat oraz termin, w którym umowa może zostać zakończona),
 • akceptacja przedstawionej oferty przez leasingobiorcę, wpłata wymaganych kwot oraz spełnienie wszystkich warunków wymaganych do wcześniejszego zakończenia umowy,
 • pracownik Działu Obsługi Umów wysyła do leasingobiorcy dokumenty kończące umowę,
 • SGB Leasing Sp. z o.o. informuje ubezpieczyciela o zakończeniu okresu ubezpieczeniowego
 • nowy właściciel zobowiązany jest do ubezpieczenia nabytego przedmiotu we własnym zakresie, a w przypadku pojazdów rejestrowanych dodatkowo przerejestrować pojazd na siebie,
 • SGB Leasing Sp. z o.o. zwalnia wszystkie zabezpieczenia kończonej umowy leasingu o czym leasingobiorca zostanie poinformowany

Należy pamiętać, że w przypadku leasingu operacyjnego okres trwania umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu dlatego w przypadku zakończenia umowy wcześniej niż określają przepisy, wykup przedmiotu leasingu może nastąpić wyłącznie po wartości rynkowej.

Opłata za wcześniejsze zakończenie umowy jest wskazana w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej  się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Chciałbym/chciałabym skrócić/wydłużyć harmonogram spłat w zawartej umowie.
 • w celu skrócenia okresu trwania umowy leasingu należy wypełnić i przesłać wniosek (link do wniosku) do Działu Obsługi Umów na adres bok@leasing.sgb.pl
 • przesłany wniosek jest weryfikowany przez Dział Obsługi Umów pod kątem możliwości skrócenia umowy leasingu zgodnie z wymaganiami leasingobiorcy
 • w przypadku braku zastrzeżeń ze strony SGB Leasing Sp. o.o. pracownik Działu Obsługi Umów wysyła do leasingobiorcy drogą mailową projekt skróconego harmonogramu
 • po akceptacji przez leasingobiorcę nowego harmonogramu pracownik Działu Obsługi Umów przygotowuje i wysyła  do podpisu leasingobiorcy stosowny aneks do umowy leasingu wraz ze zmienionym harmonogramem.

Istnieją dwie możliwości skrócenia umowy leasingu: poprzez zwiększenie wysokości miesięcznych rat i pozostawienie wartości wykupu na takim samym poziomie lub poprzez pozostawienie miesięcznych rat na takim samym poziomie i  zwiększenie wartości wykupu o ile wartość przyjętego wykupu jest zgodna z nowym okresem leasingu operacyjnego. Należy pamiętać, że w przypadku leasingu operacyjnego okres trwania umowy leasingu nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu.

Opłata za zmianę harmonogramu umowy jest wskazana w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej  się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

 • w celu wydłużenia okresu trwania umowy leasingu należy wypełnić i przesłać odpowiedni wniosek (link do wniosku) do Działu Obsługi Umów na adres bok@leasing.sgb.pl
 • przesłany wniosek jest weryfikowany przez Dział Obsługi Umów pod kątem możliwości wydłużenia umowy leasingu zgodnie z wymaganiami leasingobiorcy
 • wydłużenie okresu umowy leasingu wymaga ponownej analizy sytuacji finansowej leasingobiorcy przez SGB Leasing Sp. z o.o. Pracownik Działu Obsługi Umów wysyła do leasingobiorcy drogą mailową listę wymaganych dokumentów jakie należy przesłać w celu przeprowadzenia analizy,
 • w przypadku pozytywnego wyniku analizy finansowej i braku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony SGB Leasing Sp. z o.o. pracownik Działu Obsługi Umów wysyła do leasingobiorcy drogą mailową projekt wydłużonego harmonogramu
 • po akceptacji przez leasingobiorcę nowego harmonogramu pracownik Działu Obsługi Umów przygotowuje i wysyła  do podpisu leasingobiorcy stosowny aneks do umowy leasingu wraz ze zmienionym harmonogramem.

Istnieją dwie możliwości wydłużenia umowy leasingu: poprzez zmniejszenie wysokości miesięcznych rat i pozostawienie wartości wykupu na takim samym poziomie lub poprzez pozostawienie miesięcznych rat na takim samym poziomie i zmniejszenie wartości wykupu o ile wartość przyjętego wykupu jest zgodna z nowym okresem leasingu operacyjnego.

Opłata za zmianę harmonogramu umowy jest wskazana w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej  się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Chciałbym/chciałabym zmienić wysokość miesięcznych rat w zawartej umowie leasingu.
 • w celu zmiany wysokości miesięcznych rat w umowie leasingu należy wypełnić i przesłać odpowiedni wniosek (link do wniosku) do Działu Obsługi Umów na adres bok@leasing.sgb.pl
 • przesłany wniosek jest weryfikowany przez Dział Obsługi Umów pod kątem możliwości dokonania zmian wysokości miesięcznych rat w umowie leasingu zgodnie z wymaganiami leasingobiorcy
 • pracownik Działu Obsługi Umów informuje leasingobiorcę o dostępnych rozwiązaniach przesyłając propozycję zmienionego harmonogramu.
 • po akceptacji przez leasingobiorcę nowego harmonogramu pracownik Działu Obsługi Umów przygotowuje i wysyła  do podpisu leasingobiorcy stosowny aneks do umowy leasingu wraz ze zmienionym harmonogramem.

Opłata za zmianę harmonogramu umowy jest wskazana w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej  się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Chciałbym/chciałabym użyczyć przedmiot leasingu innemu podmiotowi (osobie fizycznej lub firmie).

W przypadku użyczenia przedmiotu leasingu najbliższej rodzinie lub pracownikowi leasingobiorcy nie jest wymagana pisemna zgoda SGB Leasing Sp. z o.o. Jeśli jednak przedmiot leasingu ma być użyczony przez leasingobiorcę innemu podmiotowi (osobie fizycznej lub przedsiębiorcy) wymagane jest wypełnienie i przesłanie przez leasingobiorcę odpowiedniego wniosku (link do wniosku)  na adres bok@leasing.sgb.pl. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wyrażeniu przez SGB Leasing Sp. z o.o. zgody na użyczenie przedmiotu leasingu innemu podmiotowi, wysyłane jest do leasingobiorcy stosowne pismo informujące. Niezależnie od podmiotu użytkującego przedmiot leasingu stroną umowy leasingu dla SGB Leasing. Sp. z o.o. pozostaje wciąż leasingobiorca.

Opłata za udzielenie zgody przez SGB Leasing. Sp. z o.o. na użyczenie przedmiotu leasingu innemu podmiotowi jest wskazana w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej  się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Zmieniły się dane mojej firmy (nazwa, adres, forma prawna działalności).

Leasingobiorca powinien wcześniej, jeszcze przed dokonaniem zmiany formy prawnej firmy poinformować o tym fakcie SGB Leasing Sp. z o.o. i uzyskać  odpowiednią zgodę. W przypadku zmiany danych leasingobiorcy takich jak zmiana nazwy firmy, adresu siedziby, adresu korespondencyjnego lub formy prawnej należy wypełnić i przesłać odpowiedni wniosek (link do wniosku) na adres bok@leasing.sgb.pl. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty z których wynika zmiana czyli dokumenty rejestrowe firmy i dokumenty dodatkowe jak umowy spółki, statuty, uchwały (jeśli dotyczy). Następnie pracownik Działu Obsługi Umów przygotowuje i wysyła do leasingobiorcy wszystkie, odpowiednie do zaistniałej zmiany dokumenty.  Na podstawie przesłanych dokumentów zostają zmienione także odpowiednie dane leasingobiorcy w systemie informatycznym SGB Leasing Sp. z o.

W zależności od charakteru dokonanej zmiany pobierana jest przez SGB Leasing Sp. z o.o. stosowna opłata wskazana w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Zmiana Korzystającego – jak dokonać cesji zawartej umowy leasingu?

W przypadku wyrażenia przez leasingobiorcę (Cedenta) chęci przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z trwającej umowy leasingu na inny podmiot (Cesjonariusza), aktualny leasingobiorca powinien wypełnić i przesłać do Działu Obsługi Umów odpowiedni wniosek (link do wniosku). Wniosek zawiera również wszystkie dane Cesjonariusza,  w tym dane do kontaktu. Po weryfikacji przez SGB Leasing Sp. z o.o. możliwości dokonania cesji umowy leasingu we wnioskowanym terminie, doradca handlowy wysyła do Cesjonariusza na wskazany we wniosku adres mailowy listę dokumentów jakie będą wymagane do przeprowadzenia analizy jego sytuacji finansowej warunkującej wyrażenie przez SGB Leasing Sp. z o.o.  zgody na zawarcie umowy cesji. Podpisanie umowy cesji wymaga, oprócz pozytywnego wyniku analizy sytuacji finansowej Cesjonariusza również pozytywnej weryfikacji przez Dział Windykacji bieżących zaległości Cedenta wynikających z cedowanej umowy leasingu. Jeśli w wyniku przeprowadzenia powyższych czynności przez SGB Leasing Sp. z o.o. nie wystąpią żadne negatywne przesłanki, podpisywana jest przez wszystkie trzy strony (SGB Leasing Sp. z o.o., Cedent, Cesjonariusz) umowa cesji wraz z wymaganymi załącznikami.

Należy pamiętać, że cedować na inny podmiot można tylko umowę leasingu operacyjnego. Po podpisaniu umowy cesji dalszym zmianom nie podlega już okres leasingu. Opłata za sporządzenie i zawarcie umowy cesji praw i zobowiązań wynikających z umowy leasingu jest wskazana w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej  się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Chciałbym/chciałabym otrzymywać faktury drogą elektroniczną, a nie pocztą

W przypadku zmiany przez leasingobiorcę kanału otrzymywania faktur i innych dokumentów księgowych na elektroniczny należy wypełnić i przesłać do Działu Obsługi Umów odpowiedni wniosek (link do wniosku). Po otrzymaniu wniosku pracownik Działu Obsługi Umów wprowadza do systemu informatycznego wskazany przez leasingobiorcę adres mailowy, na który odtąd będą wysyłane wszystkie faktury i inne dokumenty księgowe wystawiane przez SGB Leasing Sp. z o.o.. Za dokonaną czynność SGB Leasing Sp. z o.o. nie pobiera dodatkowej opłaty.

Przedmiot leasingu
Jak wygląda proces rejestracji pojazdu będącego przedmiotem leasingu?

Po podpisaniu umowy leasingowej przez leasingobiorcę, wpłacie przez niego wszystkich wymaganych opłat początkowych, a w przypadku pojazdów używanych dodatkowo po pozytywnej weryfikacji przedmiotu w odpowiednich rejestrach i potwierdzeniu jego wartości rynkowej, pracownik Działu Obsługi Umów wysyła zamówienie na przedmiot leasingu do dostawcy. Dostawca wysyła do SGB Leasing Sp. z o.o. fakturę wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do rejestracji pojazdu. SGB Leasing Sp. z o.o. rejestruje pojazd w Wydziale Komunikacji. W dniu dokonania rejestracji pojazd musi zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w pełnym zakresie (AC, OC, NNW). Koszty składki ubezpieczeniowej ponosi leasingobiorca. Po dokonaniu rejestracji, ubezpieczeniu pojazdu oraz opłaceniu przez leasingobiorcę składki ubezpieczeniowej SGB Leasing Sp. z o.o. dokonuje zapłaty za pojazd  do dostawcy oraz wysyła do leasingobiorcy dokumenty po rejestracji (tablice, naklejka na szybę, pozwolenie czasowe) wraz ze stosownymi upoważnieniami do użytkowania i odbioru.  W ciągu 30 dni od daty rejestracji należy wymienić pozwolenie czasowe na dowód stały. W celu odebrania dowodu stałego leasingobiorca zobowiązany jest odesłać do SGB Leasing Sp. z o.o. oryginał pozwolenia czasowego. Po odebraniu dowodu stałego z Wydziału Komunikacji przez SGB Leasing Sp. z o. jest on wysyłany do leasingobiorcy co kończy  proces rejestracji. Należy pamiętać, że przez cały okres trwania umowy leasingu SGB Leasing Sp. z o.o. jest jedynym właścicielem pojazdu widniejącym w dowodzie rejestracyjnym i jednocześnie posiadaczem karty pojazdu. W związku z tym wyłącznie SGB Leasing Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do dokonywania wszelkich czynności dotyczących leasingowanego pojazdu w Wydziale Komunikacji w całym okresie trwania umowy leasingu.

Opłata za dokonanie rejestracji pojazdu przez SGB Leasing Sp. z o.o. wskazana jest w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej  się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Chciałbym dokonać adnotacji dotyczącej VATu w dowodzie rejestracyjnym.

W przypadku dokonania adnotacji VAT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu należy przesłać pocztą na adres siedziby SGB Leasing. Sp. z o.o. dowód rejestracyjny oraz oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Badanie techniczne musi potwierdzać, że pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w ustawie o podatku od towarów i usług VAT-1. Po dokonaniu odpowiedniej adnotacji przez Wydział Komunikacji, SGB Leasing Sp. z o.o. odsyła do leasingobiorcy dowód rejestracyjny.

Opłata za wykonane przez SGB Leasing Sp. z o.o. czynności w Wydziale Komunikacji wskazana jest w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej  się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Chciałbym dokonać montażu haka holowniczego/instalacji gazowej w leasingowanym pojeździe.

W obu przypadkach wymagane jest uzyskanie wcześniejszej zgody SGB Leasing Sp. z o.o. na montaż. W tym celu należy wypełnić i przesłać odpowiedni wniosek (link do wniosku) do Działu Obsługi Umów na adres bok@leasing.sgb.pl. Po rozpatrzeniu wniosku przez SGB Leasing Sp. z o.o. wysyłane jest do leasingobiorcy odpowiednie pismo informujące. w celu dokonania właściwej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu przez Wydział Komunikacji, leasingobiorca wysyła pocztą do SGB Leasing Sp. z o.o. następujące dokumenty:

 1. w przypadku montażu haka holowniczego – oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz oryginał dodatkowego zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzającego, że pojazd spełnia wymagania dotyczące wpisu
 2. w przypadku montażu instalacji gazowej – oryginał dowodu rejestracyjnego, fakturę za montaż instalacji gazowej oraz wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej

Po dokonaniu odpowiedniej adnotacji przez Wydział Komunikacji, SGB Leasing Sp. z o.o. odsyła do leasingobiorcy dowód rejestracyjny. Opłata za wykonane przez SGB Leasing Sp. z o.o. czynności w Wydziale Komunikacji wskazana jest w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej  się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Zagubiłem/skradziono mi dowód rejestracyjny.

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego pojazdu należy przesłać podpisane oświadczenie (link do oświadczenia) oraz notatkę z policji dotyczącą zdarzenia (jeśli została wydana) na adres mailowy bok@leasing.sgb.pl. Następnie SGB Leasing składa wniosek do Wydziału Komunikacji o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji, tak jak w przypadku rejestracji, wydaje najpierw pozwolenie czasowe, a następnie w terminie do 30 dni wydawany jest dowód stały.

Opłata za wykonane przez SGB Leasing Sp. z o.o. czynności w Wydziale Komunikacji wskazana jest w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej  się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Zagubiłem/skradziono mi tablicę/tablice rejestracyjne.

W przypadku zagubienia lub kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych należy przesłać podpisane oświadczenie (link do oświadczenia) oraz notatkę z policji dotyczącą zdarzenia (jeśli została wydana)  na adres mailowy bok@leasing.sgb.pl. SGB Leasing składa wniosek do Wydziału Komunikacji o wydanie wtórnika tablicy/tablic rejestracyjnych. Na podstawie złożonego wniosku Wydział Komunikacji zamawia tablicę/tablice rejestracyjne, które po około 5 dniach roboczych są gotowe do odbioru. W celu odebrania tablicy/tablic rejestracyjnych z Wydziału Komunikacji wymagane jest przesłanie przez leasingobiorcę oryginału dowodu rejestracyjnego i drugiej tablicy rejestracyjnej w przypadku utraty jednej tablicy. W przypadku utraty jednej tablicy rejestracyjnej w pojeździe zarejestrowanym przed datą 1 czerwca 2018 roku wymagana jest wymiana obu tablic ponieważ z tym dniem nastąpiła zmiana wzoru tablic rejestracyjnych polegająca na zmianie wielkości czcionki.  

Opłata za wykonane przez SGB Leasing Sp. z o.o. czynności w Wydziale Komunikacji wskazana jest w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej  się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

W dowodzie rejestracyjnym nie ma już miejsca na wpisanie terminu ważności kolejnych badań technicznych.

W przypadku braku miejsca na kolejne badania techniczne w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest złożenie przez SGB Leasing Sp. z o.o. wniosku do Wydziału Komunikacji o wydanie nowego dokumentu. W tym celu leasingobiorca zobowiązany jest wcześniej przesłać do SGB Leasing Sp. z o.o. pocztą dowód rejestracyjny pojazdu wraz z oryginałem aktualnego zaświadczenia o pozytywnie przeprowadzonym badaniu technicznym. Wydział Komunikacji wydaje najpierw pozwolenie czasowe, a następnie w terminie do 30 dni wydawany jest dowód stały.

Opłata za wykonane przez SGB Leasing Sp. z o.o. czynności w Wydziale Komunikacji wskazana jest w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Zniszczeniu uległa nalepka kontrolna na szybie pojazdu lub nalepka legalizacyjna na tablicy rejestracyjnej.

W przypadku zniszczenia nalepki kontrolnej na szybie pojazdu należy przesłać podpisane oświadczenie (link do oświadczenia) oraz skan dowodu rejestracyjnego pojazdu na adres mailowy bok@leasing.sgb.pl. SGB Leasing Sp. z o.o. składa następnie wniosek do Wydziału Komunikacji o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej. Na podstawie złożonego wniosku Wydział Komunikacji zamawia nową nalepkę kontrolną, która po około 5 dniach roboczych jest gotowa do odbioru.

W przypadku zniszczenia nalepki legalizacyjnej na tablicy rejestracyjnej należy przesłać podpisane oświadczenie  (link do oświadczenia) na adres mailowy bok@leasing.sgb.pl. SGB Leasing Sp. z o.o. składa następnie wniosek do Wydziału Komunikacji o wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej. Na podstawie złożonego wniosku Wydział Komunikacji zamawia nową nalepkę legalizacyjną, która po około 5 dniach roboczych jest gotowa do odbioru. Do odbioru nalepki legalizacyjnej przez SGB Leasing Sp. z o.o. wymagany jest oryginał dowodu rejestracyjnego, który leasingobiorca musi wcześniej przesłać pocztą.

Opłata za wykonane przez SGB Leasing Sp. z o.o. czynności w Wydziale Komunikacji wskazana jest w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej  się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Chciałbym wyjechać leasingowanym samochodem za granicę. O czym muszę pamiętać?

Standardowo do każdej umowy leasingu, której przedmiotem jest rejestrowany pojazd,  SGB Leasing Sp. z o.o. wystawia leasingobiorcy stosowne upoważnienie, które zezwala na użytkowanie pojazdu w krajach należących do Unii Europejskiej. Wynika to z zakresu standardowej ochrony ubezpieczeniowej, która obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej. Jeśli leasingobiorca zamierza wyjechać do kraju, którego nie obejmuje powyższe upoważnienie musi najpierw złożyć do SGB Leasing Sp. z o.o.  wniosek o zgodę (link do wniosku) na adres bok@leasing.sgb.pl. W przypadku uzyskaniu zgody od SGB Leasing Sp. z o.o. konieczne jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej pojazdu (zielona karta, AC), której koszty ponosi leasingobiorca. Następnie SGB Leasing Sp. z o.o. wysyła do leasingobiorcy oryginał odpowiedniego upoważnienia wskazującego kraj użytkowania pojazdu.

Ubezpieczenia
Jak wygląda ubezpieczenie przedmiotu leasingu w pakiecie oferowanym przez SGB Leasing Sp. z o.o. ?

Pojazdy rejestrowane Ubezpieczyciele: Hestia i PZU Bez względu na wybór ubezpieczyciela zakres podstawowy obejmuje: Ubezpieczenie na bazie All Risk;

 • Brak udziału własnego w szkodzie;
 • Franszyza integralna 500zł w PZU  (nie są likwidowane szkody, których wartość nie przekracza 500 zł);
 • Wypłata odszkodowania w oparciu o faktury za naprawę pojazdu (nie jest uwzględniana amortyzacja części);
 • Wykupiona konsumpcja sumy ubezpieczenia (nie ma konieczności doubezpieczenia pojazdu po szkodzie);
 • Zakres terytorialny Europa z wyłączeniem krajów: Rosja, Ukraina, Mołdawia i Białoruś;
 • Suma ubezpieczenia NNW – 10.000zł;
 • Klauzula ładunkowa (odpowiedzialność za szkody spowodowane przez przewożony ładunek);
 • Możliwość wykupienia dodatkowych klauzul, np. Klauzula ochrony zniżek, GSU

Majątek Allianz: Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • FLEXA (pożar, uderzenie pioruna z włączeniem przepięcia powstałego na skutek pośredniego działania pioruna, eksplozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego);
 • EC (huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina, napór śniegu i/lub lodu, zalanie wodą lub innymi cieczami oraz mrozu, upadek drzew, masztów, dźwigów, kominów, lub innych budowli oraz katastrofy budowlanej, uderzenie pojazdu, dym, sadza, uderzenie fali dźwiękowej);
 • kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm po włamaniu, celowe uszkodzenie; ubezpieczenie mienia podczas transportu;
 • szyby lub inne przedmioty szklane od stłuczenia; zamieszki, strajk, lokaut;
 • inne nienazwane ryzyka zewnętrzne; inne nienazwane ryzyka wewnętrzne.

Dodatkowe rozszerzenia ponad OWU to między innymi:

 • Spięcia, przepięcia, indukcja, spadek, zanik napięcia
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie – także w przypadku, gdy transport dokonywany będzie przy użyciu pojazdu nie należącego do Korzystającego, limit
 • Ubezpieczenie mienia podczas jego używania mobilnego poza siedzibą leasingobiorcy
 • Uderzenie pojazdu należącego do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego i ich pracowników
 • Szkody powstałe w wyniku błędu w obsłudze
 • Szkody polegające na osunięciu się ziemi w wyniku działalności przemysłowej lub innej działalności człowieka

Przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być:

 1. Zarejestrowane pojazdy
 2. Mienie pływające (łódki, katamarany, skutery wodne, pogłębiarki i inne)
 3. Mienie podziemne (kombajny górnicze, spągoładowarki i inne)
 4. Mienie latające (samoloty, helikoptery, wiatrakowce i inne)

Miejscem ubezpieczenia jest każde miejsce prowadzenia działalności przez Korzystającego na terenie RP. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu terytorialnego na terytorium Unii Europejskiej – zwyżka stawki. W przypadku przedmiotów ruchomych – zakres ubezpieczenia obejmuje teren Unii Europejskiej.

Czy mogę wybrać własne ubezpieczenie przedmiotu leasingu - poza pakietem oferowanym przez SGB Leasing Sp. z o.o.?

W przypadku ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę we własnym zakresie wymagana jest zgoda SGB Leasing Sp. z. o.o. Do wyrażenia zgody każdorazowo należy przesłać wniosek o ubezpieczenie obce (link do wniosku) podpisany przez leasingobiorcę i agenta/brokera. Dokumenty te należy przesłać na adres mailowy: ubezpieczenia.sgb@willistowerswatson.com lub bezpośrednio na adres mailowy handlowca obsługującego transakcję. W przypadku nowych umów leasingu – wniosek należy przekazać przed podpisaniem umowy leasingu, najpóźniej na dwa dni przed spodziewaną rejestracją pojazdu. W przypadku trwających umów leasingu – wniosek musi być przekazany nie później niż 14 dni przed końcem aktualnej polisy. Polisa zawarta indywidualnie, poza pakietem oferowanym przez SGB Leasing Sp. z o.o., powinna spełniać następujące warunki:

 • Ubezpieczonym i właścicielem na polisie powinien być SGB Leasing Sp. z o.o.
 • Ubezpieczającym i użytkownikiem na polisie powinien być leasingobiorca
 • Na polisie powinna znajdować się cesja na wskazany w umowie leasingu bank
 • Okres obowiązywania polisy – 12 miesięcy
 • Płatność tylko jednorazowa
 • Zakres polisy – OC, AC, NNW (wymóg NNW nie dotyczy naczep)
 • Ubezpieczenie AC wraz z ryzykiem kradzieży powinno zawierać:
  • AC w zakresie ruch – postój + kradzież
  • Zwyżka za leasing
  • Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia- wypłata odszkodowania nie może pomniejszać sumy ubezpieczenia
  • Brak franszyz redukcyjnej
  • Franszyza integralna nie większa niż 500 zł
  • Zniesiony udział własny spowodowany przez „młodego kierowcę”
  • Likwidacja szkód w wariancie SERWIS / WARSZTAT
  • Gwarancja ubezpieczyciela w zakresie sprzedaży uszkodzonego pojazdu za wartość wskazaną przez ubezpieczyciela – Pomoc w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie całkowitej
  • Rozszerzenie o szkody powstałe wskutek nieprawidłowo zamocowanego ładunku (dotyczy pojazdów ciężarowych, przyczep oraz naczep)
  • Rozszerzenie o transport ładunków niebezpiecznych ADR (dotyczy pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych)
  • Zakres terytorialny ubezpieczenia powinien obejmować teren RP + Europa

W przypadku wznowienia polisy obcej, obowiązują zapisy OWUL:

 1. Leasingobiorca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia przedmiotu przez cały okres leasingu i przesyłania polisy wraz z opłaceniem składki 14 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego okresu ubezpieczenia.
 2. Polisa musi być zawarta z uwzględnieniem jednorazowej płatności składki.
 3. W przypadku niedopełnienia obowiązków, przedmiot ubezpieczony może zostać na polisie pakietowej, a leasingobiorca obciążony zostanie jej kosztami z uwzględnieniem opłat dodatkowych.

Wybór przez leasingobiorcę własnego pakietu ubezpieczeniowego wiąże się z dodatkową opłatą ponoszoną raz w roku na rzecz SGB Leasing Sp. z o.o. Opłata z tytułu administrowania polisą leasingobiorcy zawartą poza pakietem SGB Leasing Sp. z o.o. wskazana jest w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej się na stronie internetowej www.sgbleasing.pl.

Czy ubezpieczać przedmiot leasingu od kwoty netto, brutto czy może netto + 50% VAT?

Wybór przez leasingobiorcę odpowiedniej wartości ubezpieczenia przedmiotu leasingu na polisie zależy przede wszystkim od sposobu w jaki rozlicza podatek VAT. Jeśli leasingobiorca jest czynnym płatnikiem podatku VAT oraz leasinguje przedmiot, od którego uprawniony jest odliczyć 100% podatku VAT to wtedy najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie przedmiotu leasingu od wartości netto. W takiej sytuacji jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z polisy AC w kwocie netto to leasingobiorca i tak rozliczy sobie VAT w kolejnej deklaracji od wszystkich faktur wystawionych za naprawę przedmiotu leasingu. Jeśli leasingobiorca, będąc czynnym płatnikiem podatku VAT, leasinguje przedmiot, od którego uprawniony jest odliczać wyłącznie 50% wartości podatku VAT np. samochód osobowy wykorzystywany w firmie do celów mieszanych czyli służbowo-prywatnych to wtedy najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie przedmiotu leasingu od wartości netto + 50% VAT. W takiej sytuacji jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z polisy AC w kwocie netto z 50% VAT leasingobiorca będzie mógł rozliczyć 50% podatku VAT z US od wystawianych faktur za naprawę przedmiotu leasingu. Jeśli leasingobiorca nie może odliczać podatku VAT z tytułu zawartej umowy leasingu bo np. nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT to wtedy najkorzystniejszym rozwiązaniem dla niego jest ubezpieczenie przedmiotu leasingu od wartości brutto. W przypadku ubezpieczenia przedmiotu leasingu od wartości netto taki leasingobiorca musiałby do uzyskanego od ubezpieczyciela odszkodowania dopłacić z własnej kieszeni wartość podatku VAT, którego nie będzie w stanie rozliczyć z urzędem skarbowym.

Co to jest GAP i czy warto go wykupić?

Dostępne warianty: GAP Fakturowy, GAP Casco

GAP Fakturowy jest to najczęściej spotykany rodzaj ubezpieczenia GAP. Ubezpieczenie to pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody (wartością do jakiej odpowiada ubezpieczyciel AC) a wartością samochodu w dniu zakupu wskazaną na fakturze.

Dzięki temu ubezpieczeniu klient w przypadku szkody całkowitej otrzyma odszkodowanie równe cenie nowego samochodu zgodnie z fakturą.

Odmianą jest ubezpieczenie GAP Casco. Ubezpieczenie to pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody (wartością do jakiej odpowiada ubezpieczyciel AC) a wartością samochodu określoną w Umowie AC na dzień zawierania umowy GAP Casco (w przypadku samochodów fabrycznie nowych będzie ona równa wartości fakturowej).

Oznacza to w przypadku szkody całkowitej wypłatę dwóch odszkodowań:

z polisy podstawowego ubezpieczenia (Auto Casco) oraz ubezpieczenia GAP, co pozwala na zakup samochodu podobnej klasy / wartości jak utracony pojazd.

Korzyści z ubezpieczenia GAP

 • Dzięki ubezpieczeniu GAP Klient, w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży auta, oprócz wypłaty odszkodowania z polisy AC/OC otrzyma wyrównanie do wartości auta wskazanej w polisie AC obowiązującej w 1 dniu ubezpieczenia GAP,
 • Bezpieczeństwo spłaty pozostałego zobowiązania – środki uzyskane z ubezpieczenia GAP klient może przeznaczyć na spłatę zobowiązań leasingowych,
 • Możliwość sfinansowania nowego pojazdu – środki uzyskane z ubezpieczenia GAP Klient może przeznaczyć na zakup nowego auta,
 • Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej – Klient nie musi martwić się o wyliczenie wartości auta przez ubezpieczyciela AC,
 • Ubezpieczenie może przejść na nowonabywcę po sprzedaży osobie trzeciej lub po wykupie z leasingu

Jakie pojazdy mogą zostać objęte ubezpieczeniem:

 • których wiek nie przekracza 6 lat (72 miesięcy) oraz
 • których łączny okres finansowania nie przekracza 60 miesięcy,
 • o wartości fakturowej nieprzekraczającej 600.000 zł
 • wymienione w katalogu publikowanym przez EUROTAX GLASS oraz,
 • objęte ubezpieczeniem AC pojazdu, w przeciągu całego okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenie GAP,
 • wynajmowane min. na 2 lata (24 miesiące) temu samemu właścicielowi (w przypadku wynajmu długoterminowego),

Wyłączenia !

 • Pojazdy używane w rajdach i wyścigach samochodowych, w konkursach, jazdach testowych lub przeznaczonych do świadczenia usług kurierskich.
 • Bankowozy, karetki, karawany pogrzebowe, pojazdy wykorzystywane w policji, wojsku, straży pożarnej i straży granicznej.
 • Pojazdy wypożyczane w ramach  rent a car, używane w charakterze taksówek oraz do zarobkowego transportu drogowego osób.
 • Pojazdy wykorzystywane do nauki jazdy.
 • Pojazdy zarejestrowane jako specjalne.
 • Następujące marki: Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Cosworth, De Tomaso, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, Maserati, Porsche (z wyłączeniem modeli Macan, Cayenne i Panamera), Rolls Royce, oraz wszystkie pojazdy zaimportowane z rynków spoza Europy
Zgłaszanie i likwidacja szkody komunikacyjnej w umowie leasingu.

Szkoda częściowa komunikacyjna

Leasingobiorca niezwłocznie zgłasza szkodę do ubezpieczyciela telefonicznie lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego i wybiera opcję naprawy: bezgotówkową – wybór warsztatu najlepiej ASO lub gotówkową/kosztorysową – odszkodowanie skierowane na użytkownika

Następnie zgłasza szkodę do SGB Leasing Sp. z o.o. na druku „Informacja o szkodzie” (link do wniosku) oraz dosyła kosztorys naprawy sporządzony przez ubezpieczyciela lub serwis naprawczy na adres mailowy: ewa.matusz@wtwco.com lub pocztą.

Broker ubezpieczeniowy działający w imieniu SGB Leasing Sp. z o.o. wystawia upoważnienie na likwidację szkody na podstawie przesłanych  dokumentów:

 1. na Serwis (rozliczenie bezgotówkowe)
  • jeśli jest możliwa naprawa
  • ZU zaakceptował kosztorys  naprawy
 2. upoważnienie do odbioru odszkodowania przez leasingobiorcę: (opcja naprawy gotówkowa/kosztorysowa)
  • jeśli jest możliwa naprawa pojazdu przez leasingobiorcę we własnym zakresie / wymiana części
  • ZU zaakceptował kosztorys  naprawy/wymiany

Po dokonaniu naprawy pojazdu w wariancie gotówkowym leasingobiorca zobowiązany jest potwierdzić wykonanie naprawy przesyłając do SGB Leasing Sp. z o.o. zdjęcia naprawionego pojazdu z aktualną i udokumentowaną datą ich wykonania.

Szkoda całkowita komunikacyjna i rozliczenie umowy leasingu

 1. Leasingobiorca niezwłocznie zgłasza szkodę do ubezpieczyciela telefonicznie lub poprzez formularz dostępny na stronie towarzystwa
 2. W przypadku kradzieży pojazdu leasingobiorca zobowiązany jest również niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji
 3. następnie zgłasza szkodę do SGB Leasing Sp. z o.o. na druku „Informacja o szkodzie” (link do wniosku) informując o ewentualnym  prawdopodobieństwie szkody całkowitej lub załączając do wniosku decyzję ubezpieczyciela o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej jeśli została już wydana. Leasingobiorca podaje również dodatkowe informacje dotyczące: postoju pojazdu, miejsca w którym znajdują się dokumenty i kluczyki pojazdu, czy dowód rejestracyjny jest zatrzymany/skradziony itd.

W przypadku kradzieży pojazdu do wniosku należy zawsze dołączyć notatkę policyjną potwierdzającą zgłoszenie kradzieży. 

Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres mailowy ewa.matusz@willistowerswatson.com lub pocztą.

 1. Broker ubezpieczeniowy działający w imieniu SGB Leasing Sp. z o.o. potwierdza kwalifikację szkody z ubezpieczycielem
 2. Broker ubezpieczeniowy działający w imieniu SGB Leasing Sp. z o.o. wystawia upoważnienie na wypłatę kwoty odszkodowania z polisy na rzecz SGB Leasing Sp. z o.o.
 3. W przypadku kradzieży ubezpieczyciel wypłaca SGB Leasing Sp. z o.o. kwotę odszkodowania zgodną z postanowieniami i warunkami polisy
 4. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel wystawia wrak pojazdu na giełdę w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty kupna
 5. Wrak sprzedawany jest podmiotowi, który wygrał aukcję. Może to być dotychczasowy leasingobiorca lub inny podmiot
 6. Po otrzymaniu przez SGB Leasing Sp. z o.o. kwoty odszkodowania oraz kwoty uzyskanej z ewentualnej sprzedaży wraku następuje rozliczenie wszystkich zobowiązań leasingobiorcy względem SGB Leasing Sp. z o.o. z tytułu zawartej umowy leasingu. Ewentualna nadwyżka, która pozostała w wyniku tych rozliczeń zwracana jest leasingobiorcy.
Zgłaszanie i likwidacja szkody majątkowej w umowie leasingu.

Szkoda częściowa majątkowa

 1. Leasingobiorca zgłasza niezwłocznie szkodę do SGB Leasing Sp. z o.o. na odpowiednim druku w zależności od ubezpieczyciela.  Linki do wniosków – (Załącznik nr 2 do UG druk szkody Allianz), (Załącznik nr 5 do umowy majątek PZU) – PZU i Allianz na adres mailowy ewa.matusz@willistowerswatson.com lub pocztą.
 2. Broker ubezpieczeniowy działający w imieniu SGB Leasing Sp. z o.o. zgłasza szkodę do ubezpieczyciela  na podstawie otrzymanego zgłoszenia
 3. Broker ubezpieczeniowy działający w imieniu SGB Leasing Sp. z o.o. przekazuje leasingobiorcy potwierdzenie przyjęcia szkody przez ubezpieczyciela do obsługi wraz z listą wymaganych dokumentów oraz bezpośrednim kontaktem do likwidatora szkody ze strony ubezpieczyciela
 4. Po zatwierdzeniu kosztorysu naprawy przedmiotu leasingu przez ubezpieczyciela, broker ubezpieczeniowy działający w imieniu SGB Leasing Sp. z o.o. wystawia stosowne upoważnienie na likwidację szkody i wypłatę odszkodowania  – na serwis (rozliczenie bezgotówkowe) lub na leasingobiorcę (opcja naprawy gotówkowa/kosztorysowa)

Po dokonaniu naprawy przedmiotu leasingu w wariancie gotówkowym leasingobiorca zobowiązany jest potwierdzić wykonanie naprawy przesyłając do SGB Leasing Sp. z o.o. zdjęcia naprawionego przedmiotu z aktualną i udokumentowaną datą ich wykonania.

Szkoda całkowita majątkowa i rozliczenie umowy leasingu

 1. Leasingobiorca zgłasza niezwłocznie szkodę do SGB Leasing Sp. z o.o. na odpowiednim druku w zależności od ubezpieczyciela. Linki do wniosków – (Załącznik nr 2 do UG druk szkody Allianz), (Załącznik nr 5 do umowy majątek PZU) – PZU i Allianz na adres mailowy ewa.matusz@willistowerswatson.com
 2. W przypadku kradzieży przedmiotu leasingu leasingobiorca zobowiązany jest również niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji i dołączyć notatkę policyjną potwierdzającą zgłoszenie kradzieży do wysłanego do SGB Leasing Sp. z o.o. zgłoszenia
 3. Broker ubezpieczeniowy działający w imieniu SGB Leasing Sp. z o.o. zgłasza szkodę do ubezpieczyciela  na podstawie otrzymanego zgłoszenia
 4. Broker ubezpieczeniowy działający w imieniu SGB Leasing Sp. z o.o. przekazuje leasingobiorcy potwierdzenie przyjęcia szkody przez ubezpieczyciela do obsługi wraz z listą wymaganych dokumentów oraz bezpośrednim kontaktem do likwidatora szkody ze strony ubezpieczyciela
 5. Jeśli szkoda zostanie zakwalifikowana przez ubezpieczyciela jako całkowita to dalsza procedura obsługi szkody przebiega tak samo jak w przypadku szkody całkowitej komunikacyjnej –odnośnik do punktu dotyczącego szkody całkowitej komunikacyjnej

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Nic straconego. Zawsze możesz skorzystać z pomocy jednego z naszych konsultantów.

Napisz do nas zapytanie