Blog

Na czym polega wykupienie samochodu z leasingu?

Wykup samochodu z leasingu zasady

  Leasing łączy w sobie elementy kredytu i dzierżawy – samochód, będący przedmiotem umowy, w trakcie jej trwania nie staje się własnością przedsiębiorcy, a jedynie jest mu udostępniony na określony czas. Po zakończeniu umowy leasingowej właściciel firmy może wykupić leasingowy pojazd do celów prywatnych lub tych, związanych bezpośrednio z działalnością biznesową. Formalności zależą jednak m.in. od formy leasingu i warunków zawartych w umowie. Jak wygląda przykładowy proces wykupienia auta z leasingu i czy to się opłaca?

  Kliknij i uzyskaj leasing

  Wykup samochodu z leasingu – czy to możliwe?

  Istotą leasingu samochodowego jest możliwość użytkowania samochodu na określonych warunkach za konkretną opłatą. Jedną z zalet tego rozwiązania jest także opcja wykupienia samochodu z leasingu po zakończonym czasie trwania umowy.

  W Polsce ta forma finansowania inwestycji pojawiła się pod koniec lat 90. wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej. Definicja leasingu zawarta jest również w przepisach prawnych, m.in. ustawie o rachunkowości czy Kodeksie Cywilnym. Obecnie leasing jest najpopularniejszym sposobem na używanie samochodu służbowego wśród przedsiębiorców, a zainteresowanie taką formą finansowania inwestycji firmowych wciąż rośnie. Zdecydowana większość leasingobiorców, po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu, decyduje się wykupić użytkowany wcześniej samochód.

  Korzyści płynące z leasingu samochodowego

  • Możliwość obniżenia podatku,
  • Leasing nie wpływa na zmniejszenie zdolności finansowej,
  • Uproszczone procedury udzielania leasingu,
  • Brak skomplikowanych, dodatkowych zabezpieczeń umowy.

  Leasing umożliwia indywidualne ustalenie wysokości miesięcznych rat, ponieważ przedsiębiorca może zdecydować się na wyższy lub niższy udział własny oraz dodatkowo w przypadku leasingu operacyjnego na wyższy lub niższy wykup. Jeżeli udział własny i wykup będzie wyższy tym miesięczna rata będzie niższa. W przypadku leasingu operacyjnego minimalny wykup wynika ze stawki amortyzacji finansowanego przedmiotu oraz okresu trwania umowy. Z kolei maksymalny wykup zależy od oferty danej firmy leasingowej i jej polityki dotyczącej ryzyka i może wahać się od 25 do nawet 60%.

  Wykupienie samochodu – leasing finansowy

  W leasingu finansowym nie ma wykupu i wraz z zakończeniem okresu umowy, samochód automatycznie przechodzi na własność leasingobiorcy. Wynika to z tego, że samochód dotychczas stanowił środek trwały korzystającego już w momencie podpisania umowy. W tej sytuacji przedsiębiorca jest odpowiedzialny za dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Brak wykupu oznacza jednak wyższe miesięczne raty ponieważ wartość finansowanego przedmiotu rozłożona jest proporcjonalnie na cały okres umowy.

  Wykupienie samochodu – leasing operacyjny

  Najważniejszym punktem przy zakończeniu podstawowego okresu umowy w leasingu operacyjnym jest możliwość wykupienia samochodu. Wykup samochodu może nastąpić po cenie znacznie odbiegającej od aktualnej wartości rynkowej stanowiąc ułamek jego pierwotnej ceny nabycia. Duża cześć leasingobiorców decyduje się np. na wykup w wysokości 1%, 5% lub 10% początkowej wartości pojazdu co w praktyce oznacza wykupienie użytkowanego samochodu za kilkaset lub kilka tysięcy złotych. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca może jednak często wybrać kilka opcji związanych z wykupem:

   

  • wykupić użytkowany samochód w ramach prowadzonej działalności czyli na firmę,
  • wykupić użytkowany samochód na osobę prywatną (wykup prywatny przez prowadzącego działalność gospodarczą lub wspólnika spółki cywilnej bez wprowadzania do firmy),
  • zrezygnować z wykupu i wskazać jako nabywcę użytkowanego samochodu inny podmiot (w takich przypadkach samochód sprzedawany jest przez firmę leasingową po cenie rynkowej),
  • zrezygnować z wykupu, zwrócić samochód do leasingodawcy i wziąć w leasing nowy pojazd.

  Wykup samochodu z leasingu

  Wykupienie samochodu z leasingu – zasady

  Procedury dotyczące wykupu przedmiotu leasingowego są ustalane indywidualnie przez firmę leasingową i można je znaleźć w umowie bądź w OWUL (Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu). To właśnie w tych dokumentach opisane są warunki korzystania z pojazdu osobowego będącego przedmiotem leasingu oraz zasady, które dotyczą leasingobiorcy w przypadku wygaśnięcia umowy.

  Często jest tak, że po przelaniu ostatniej raty leasingu leasingobiorca ma określony czas na podjęcie decyzji dotyczącej wykupu samochodu. Warto także dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, ponieważ w niektórych sytuacjach kwota wykupu powinna być przelana wraz z ostatnią ratą miesięczną. W zależności od charakteru umowy oraz polityki firmy leasingowej możliwe jest otrzymanie instrukcji postępowania czy nawet gotowej deklaracji chęci skorzystania z wykupu.

  Leasing operacyjny

  W SGB Leasing korzystającemu przysługuje prawo do nabycia własności pojazdu za cenę sprzedaży określoną w harmonogramie opłat leasingowych jako wartość końcowa przedmiotu leasingu, powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki. Składając najpóźniej na 30 dni przed upływem podstawowego okresu leasingu stosowne pisemne oświadczenie woli nabycia przedmiotu leasingu oraz dokonując najpóźniej w dniu upływu podstawowego okresu leasingu wpłaty wartości końcowej przedmiotu leasingowego, można w prosty sposób wykupić samochód, który użytkowało się przez ostatnie lata.

  Leasing finansowy

  Warunki nabycia przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego wyglądają nieco inaczej. Po upływie podstawowego okresu leasingu własność leasingowego przedmiotu przechodzi automatycznie na korzystającego, na mocy zawartej umowy, z chwilą zapłaty ostatniej opłaty leasingowej określonej w harmonogramie oraz opłaty za przeniesienie prawa własności, która w przypadku SGB Leasing jest symboliczna i wynosi 1 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

  Wykup niski czy wysoki – który jest korzystniejszy?

  To dość ciężki wybór – leasing z wysoką kwotą wykupu, ale za to z niską ratą miesięczną, czy niska kwota wykupu i wysoka rata?

  Wysoki wykup

  Jest korzystny dla firm, które chcą uzyskać jak najniższe koszty początkowe i bieżące. W tym wariancie jest to możliwe bowiem udział własny w leasingu z wysokim wykupem jest niewielki, a miesięczne raty mogą być niższe nawet o 40–60 proc. w porównaniu z ratami w standardowym leasingu z niskim wykupem. To dobre rozwiązanie np.  dla firm rozpoczynających działalność, które dążą do minimalizowania kosztów stałych, licząc się z tym, że za kilka lat na ewentualny wykup potrzebna będzie większa kwota (niekoniecznie płatna jednorazowo, firmy leasingowe często oferują możliwość rozłożenia wykupu na raty).

  Wysoki wykup to także dobry wybór dla firmy, która nie zamierza wykupić samochodu po zakończeniu umowy, tylko zwrócić go leasingodawcy. Może wówczas podpisać nową umowę leasingu na inny samochód i nie musi zajmować się jego sprzedażą. Z opcji wysokiego wykupu skorzysta także chętnie firma, która chce wykupić samochód z leasingu i następnie sprzedać go zaraz po wykupie. Jeżeli przedmiot leasingu został wykupiony za symboliczną kwotę (niski wykup), a sprzedany po cenie rynkowej, wówczas od tej różnicy należy zapłacić podatek dochodowy. W przypadku wysokiego wykupu zbliżonego do ceny rynkowej ten problem znika ponieważ różnica nie jest duża. Decydując się na leasing z wysokim wykupem należy jednak pamiętać, że choć raty miesięczne będą niższe to całkowity koszt finansowania będzie wyższy niż w przypadku wysokich rat i niskiego wykupu.

  Niski wykup

  To dobre rozwiązanie dla firm, które planują korzystać z leasingowanego pojazdu znacznie dłużej, niż przez okres leasingu i nie zamierzają wymieniać go szybko na nowy. Z tej oferty skorzystają również firmy, które chcą uzyskać możliwie najniższy koszt finansowania. Opcja z niskimi ratami i wysokim wykupem jest droższa ponieważ leasingodawca ryzykuje więcej (nie wie, w jakim stanie będzie przedmiot leasingu po kilku latach i jaka będzie jego rzeczywista wartość). Niski wykup jest odpowiedni dla firm, które po zakończeniu umowy leasingu chcą wykupić pojazd i korzystać z niego jeszcze przez jakiś czas, a następnie sprzedaż go we własnym zakresie mając wpływ zarówno na stan przedmiotu jak i jego cenę. Tutaj trzeba jednak wziąć pod uwagę kwestię wyższego podatku dochodowego jaki trzeba będzie zapłacić od takiej sprzedaży.

  Poniżej prezentujemy porównanie wysokości miesięcznej raty w leasingu z wysokim i niskim wykupem:

  Leasing z wysokim wykupem:

   

  • cena samochodu: 67 500 zł brutto
  • czas: 47 miesięcy
  • opłata wstępna: 1%
  • wykup: 35%
  • rata miesięczna: 1100,25 zł netto

  Leasing z niskim wykupem:

   

  • cena samochodu: 67 500 zł brutto
  • czas: 47 miesięcy
  • opłata wstępna: 1%
  • wykup: 1%
  • rata miesięczna: 1540,97 zł netto

  Lising z wysokim/niskim wykupem

  Wykup w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

  W związku z wykupem samochodu z leasingu przedsiębiorca otrzymuje od firmy leasingowej fakturę VAT dokumentującą sprzedaż. Przeniesienie własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy jest traktowane jako dostawa towaru. Wykupiony pojazd można wprowadzić do przedsiębiorstwa jako środek trwały lub jednorazowo ująć go w kosztach firmy.

  Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy wartość początkowa z faktury dokumentującej ten wykup, przekracza kwotę 10 000 zł (netto dla czynnych podatników VAT oraz brutto dla podatników zwolnionych z VAT), podatnik jest w obowiązku wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych oraz dokonania amortyzacji. W przypadku rozliczenia wykupu pojazdu o wartości poniżej 10 000 zł przedsiębiorca może zaliczyć ten wykup do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu oddania go do używania. Czynni podatnicy VAT mogą również odliczyć podatek VAT z faktury zakupowej samochodu w wysokości 50% (w przypadku wykorzystywania pojazdu w celach prywatnych i służbowych) lub 100% (w przypadku wykorzystania pojazdu wyłącznie w celach związanych z działalnością).

  Zaletami takiego rozwiązania są tu zatem możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty wykupu, odliczenia podatku VAT z faktury wykupowej, zaliczenia do kosztów wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (75% w przypadku aut osobowych użytkowanych także prywatnie), a w przypadku dalszej odsprzedaży samochodu sprzedaż na podstawie faktury co wiąże się ze zwolnieniem nabywcy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

  Wadą jest to, że w przypadku dalszej odsprzedaży wykupionego samochodu kwota uzyskana z jego sprzedaży jest opodatkowanym przychodem, konieczne jest także naliczenie VATu, o ile występowało prawo do jego odliczenia przy wykupie. Co do zasady nie ma możliwości uniknięcia wykazania przychodu z działalności przy sprzedaży samochodu firmowego. Jedyną opcją jest wyprowadzenie pojazdu z majątku firmowego i przekazanie go na cele prywatne co można zrobić na podstawie odpowiedniego oświadczenia. Jednak po wycofaniu pojazdu z działalności trzeba odczekać aż 6 lat, aby transakcja sprzedaży nie powodowała powstania przychodu z tytułu prowadzonej działalności.

  Wykup do celów prywatnych

  Samochód osobowy, wykorzystywany dotychczas w ramach umowy leasingu operacyjnego w prowadzonej działalności gospodarczej, może być wykupiony również do celów prywatnych korzystającego. W takiej sytuacji nie ma jednak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT, który wynika z faktury oraz podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych, w tym paliwa.

  Przedsiębiorca nie zaliczy również kosztów związanych z wykupem auta do kosztów uzyskania przychodu w firmie. Jeśli właściciel firmy zdecyduje się na wykorzystywanie wykupionego samochodu do celów prywatnych również w prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas do kosztów przedsiębiorstwa będzie mógł zaliczyć 20% wartości poniesionych wydatków (w tym paliwa). Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że w przypadku dalszej odsprzedaży pojazdu już po pół roku od wykupienia przedmiotu z leasingu sprzedaż taka nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym oraz nie ma konieczności naliczenia podatku VAT. Przyszły nabywca będzie jednak musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

  Często pojawiające się w tym kontekście pytanie jest takie na kogo powinna zostać wystawiona faktura wykupowa, żeby skorzystać z wykupu na działalność lub na cele prywatne? Czy ma zawierać dane firmowe czy prywatne właściciela lub wspólnika w spółce cywilnej? Odpowiedź na szczęście jest prosta – nie ma to żadnego znaczenia ponieważ dla Urzędu Skarbowego liczy się tylko to czy samochód został wprowadzony do działalności czy też nie. 

  Podsumowanie

  Podsumowując, wykupienie samochodu z leasingu jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku dalszego wykorzystywania auta służbowego zarówno do celów biznesowych, jak i prywatnych. W każdym z tych przypadków można nabyć na własność samochód, który już się zna i lubi. Co więcej, w późniejszym czasie można go odsprzedać. W razie jakichkolwiek pytań, zarówno przed podpisaniem umowy leasingowej, jak i w trakcie jej trwania, można skonsultować wszelkie wątpliwości z profesjonalnymi doradcami. Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się ze specjalistami z SGB Leasing – nasi eksperci z pewnością doradzą najkorzystniejsze rozwiązania!

  Kliknij i uzyskaj leasing

  Przeczytaj również: