Blog

Możliwości dofinansowania inwestycji w rolnictwie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  PROW 2014-2020 to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skrupulatnie opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1305/2013. Co zatem łączy PROW, naszą ofertę AGRO oraz szereg innych możliwości w obszarze dofinansowań inwestycji w rolnictwie?

  Kontakt

  PROW 2014-2020 – specyfikacja Programu

  Poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, aktywizacja pod kątem ochrony klimatu oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi to główne cele Programu, który jest częścią generalnego systemu polityki rozwoju kraju, opartego na Umowie Partnerstwa. Unia Europejska przygotowała strategiczny plan wzrostu “Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, uwzględniając tym samym spersonalizowane potrzeby rozwojowe poszczególnych państw członkowskich.

  Sześć priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to fundament dla zarówno międzynarodowego, wspólnotowego, jak i regionalnego postępu. Oto lista celów:

   

  • Prosty transfer wiedzy i wszystkich innowacji w leśnictwie, rolnictwie oraz na obszarach wiejskich. Zdecydowana poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej oraz zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  • Udoskonalony proces organizacji łańcucha żywonościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie – inwestycje związane z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, rozwój producentów i systemów jakości produktów rolnych, budowa i modernizacja targowisk.
  • Powtarzalność, ochrona i wzmocnienie ekosystemów, które są zależne zarówno od rolnictwa, jak i leśnictwa – odtwarzanie potencjału produkcji rolnej, zdewatowanego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wdrożenie systemów mających chronić gospodarstwa rolne przed katastrofami naturalnymi.
  • Mocne wsparcie efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi, jak również przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz odporną na zmianę klimatu w segmencie rolnym, leśnym i spożywczym – zwrócenie uwagi na rolnictwo ekologiczne, zachowanie bioróżnorodności czy zalesienia.
  • Działania związane z intensyfikacją włączenia społecznego, aktywizacja społeczeństw, ograniczanie (zmierzające ku eliminacji) ubóstwa oraz silna promocja rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich – odnowa wsi, wdrożenie inicjatyw społecznoście lokalnych w ramach programu Lokalnych Strategii Rozwoju Leader.

  Budżet na pełną realizację PROW-u wynosi ponad 13,6 mld euro ,w tym 8,7 mld euro ze środków Unii Europejskiej, a 4.9 mld euro z wkładu krajowego.

  Wszystkie działania, które są wpisane w specyfikację dofinansowania inwestycji, oscylują głównie wokół sektora rolnego. Dlaczego? Według ekspertów to jeden z najistotniejszych segmentów rynku z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto wymaga on konkretnego, konsekwentnego i właściwie sprofilowanego wsparcia. Narzędzia pomocy finansowej mają na celu przede wszystkim:

   

  • rozwój gospodarstw rolnych – modernizację, restrukturyzację małych jednostek, premie dla młodych rolników, płatności dla rolników, którzy przekazują małe gospodarstwa.

  Co więcej, oprócz bezpośredniej pomocy finansowej, rozwój rolnictwa i jego konkurencyjności może się zwiększyć dzięki transferowi wiedzy oraz innowacji czy doradztwu rolniczemu, a także dzięki wdrożeniu współpracy intergospodarczej.

  Produkty SGB Leasing dla sektora AGRO

  Doskonałym rozwiązaniem dla rolników, którzy korzystają z dotacji unijnych w ramach PROW 2014-2020 jest pożyczka AGRO na sprzęt rolniczy oferowana przez SGB Leasing. To optymalny sposób na sprawne pozyskanie potrzebnej w gospodarstwie maszyny rolniczej ponieważ w związku z przyznaną rolnikowi dotacją unijną decyzja o finansowaniu wydawana jest przez SGB Leasing szybko i na uproszczonych zasadach. W przeciwieństwie do leasingu, w umowie pożyczki dostawca przedmiotu wystawia fakturę na pożyczkobiorcę, a nie firmę leasingową co sprawia, że można skorzystać z tej formy finansowania w o wiele prostszy sposób.

  Pożyczka AGRO z SGB Leasing to możliwość zwiększenia konkurencyjności gospodarstwa rolnego bez konieczności angażowania własnego kapitału przy minimalnych wymogach formalnych. Przeznaczona jest dla rolników prowadzących działalność zgodnie z PKD 01 m.in. na zakup nowego lub używanego sprzętu rolnicznego, np. ciągników rolniczych, kombajnów, wozów paszowych, sieczkarni czy wozów asenizacyjnych.

  Wsparcie finansowe dla rolników jest niezwykle istotne z perspektywy modernizacji oraz rozwoju obszarów wiejskich. Środki publiczne oraz dodatkowe formy finansowania, np. pożyczki stanowią bezsprzeczny impuls do inwestowania w restrukturyzację gospodarstw i zwiększania konkurencyjności na lokalnym oraz międzynarodowym rynku.

  Kontakt

  Przeczytaj również: