Blog

Leasing samochodu – prawa i obowiązki leasingobiorcy

Prawa i obowiązki leasingobiorcy - SGB Leasing

  Jedną z najkorzystniejszych, z perspektywy przedsiębiorcy, form finansowania bieżących inwestycji jest leasing. Ogromną popularnością cieszy się zwłaszcza leasing samochodu. Poza licznymi prawami przysługującymi leasingobiorcy, leasing wiąże się także pewnymi obowiązkami. Jakie są zatem prawa leasingobiorcy, a za co bierze odpowiedzialność? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

  Kliknij i uzyskaj leasing

  Prawa leasingobiorcy

  Przez cały okres trwania umowy leasingu właścicielem przedmiotu jest firma leasingowa. Leasingobiorca ma jednak pewne prawa, o których warto pamiętać.

  Korzystanie z samochodu za granicą

  Klient może korzystać z przedmiotu leasingu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że umowa leasingowa stanowi inaczej. Dodatkowo używanie przedmiotu leasingu poza granicami Polski jest możliwe pod warunkiem ubezpieczenia danego przedmiotu od uszkodzeń i utraty (w tym kradzieży) poza granicami RP. Przed wyjazdem Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej przedmioty leasingu poza granicami kraju i dokonać na własny koszt ubezpieczenia w pełnym zakresie od szkód za granicą Polski (o ile przedmiot leasingu nie jest już objęty takim zakresem ubezpieczenia).

  Odliczanie VAT od rat leasingowych

  Leasing jest tak popularną formą finansowania inwestycji firmowych, ponieważ m.in. istnieje możliwość odliczania podatku VAT od rat leasingowych. Całą kwotę podatku VAT można odliczyć wtedy, gdy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów służbowych. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi zgłosić pojazd jako firmowy do urzędu skarbowego (VAT-26), prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu, sporządzić regulamin korzystania z samochodu w firmie. Jeżeli pojazd jest wykorzystywany zarówno w celach służbowych, jak i niezwiązanych z prowadzoną działalnością (czyli w sposób mieszany), wówczas podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT od raty leasingowej lub innych opłat w ramach umowy.

  Wykup samochodu

  Po zakończeniu umowy leasingowej istnieje możliwość wykupu samochodu do celów prywatnych lub tych, które są związane z prowadzoną działalnością biznesową. W przypadku leasingu finansowego samochód automatycznie staje się własnością leasingobiorcy, natomiast w leasingu operacyjnym przedsiębiorca może, ale nie musi wykupywać samochodu.

  Pojazd osobowy, dostawczy lub ciężarowy można wykupić już po 2 latach. To świetne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą powiększyć flotę samochodową swojej firmy.

  Bardziej szczegółowo piszemy na ten temat w innym blogowym artykule zatytułowanym: „Na czym polega wykupienie samochodu z leasingu?”.

  Użyczenie samochodu członkowi rodziny lub pracownikowi

  Według Ogólnych Warunków Użytkowania, klient nie jest uprawniony do oddawania przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej bez pisemnej zgody leasingodawcy, jednak w SGB Leasing, w przypadku użyczenia samochodu najbliższej rodzinie lub pracownikowi firmy, nie jest wymagana pisemna zgoda firmy leasingowej.

  Własne ubezpieczenie samochodu

  Leasingobiorcy często chcą ubezpieczyć samochód we własnym zakresie. Do tego procesu wymagana jest zgoda leasingodawcy. Polisa zawierana indywidualnie, poza pakietem oferowanym przez firmę leasingową musi spełniać pewne warunki, jak m.in. to, że ubezpieczonym i właścicielem na polisie powinien być SGB Leasing, a ubezpieczającym i użytkownikiem – leasingobiorca. Ubezpieczenie powinno być zawarte na 12 miesięcy, a jego zakres obejmować OC, AC i NNW. Zakres terytorialny AC wraz z ryzykiem kradzieży powinien obowiązywać na terenie naszego kraju oraz krajów Unii Europejskiej.

  Obowiązki leasingobiorcy

  Warto znać nie tylko prawa, ale również obowiązki leasingobiorcy. Wśród nich znajdują się:

  Wybór dostawcy, termin i sposób dostarczenia samochodu

  Wyboru pojazdu oraz jego dostawcy dokonuje zawsze klient. Firma leasingowa nie ponosi odpowiedzialności za wybór przedmiotu leasingu, termin i sposób jego dostarczenia przez dostawcę, przydatność pojazdu do firmowego użytku oraz uzyskanie oczekiwanych przychodów wynikających z jego użytkowania, a także za wady fizyczne i prawne za wyjątkiem wad powstałych na skutek okoliczności, za które leasingodawca ponosi odpowiedzialność. Dodatkowo na leasingobiorcy spoczywa obowiązek pokrycia wszelkich wydatków poniesionych przez firmę leasingową w związku z nabyciem pojazdu.

  Wydanie pojazdu leasingobiorcy

  Pojazd może być wydany leasingobiorcy wyłącznie po wcześniejszym, skutecznym objęciu go ochroną ubezpieczeniową. Przed odbiorem pojazdu od dostawcy leasingobiorca zobowiązany jest sprawdzić jego stan techniczny, zgodność z zamówieniem, zawartą umową oraz warunkami dostawy. Potwierdzeniem braku zastrzeżeń związanych z odbieranym pojazdem jest podpisanie przez klienta tzw. protokołu odbioru/wydania.

  W momencie podpisania takiego protokołu klient potwierdza przejęcie samochodu do używania na warunkach określonych w umowie leasingu, w tym zgodność przedmiotu z umową leasingu oraz umową zbycia, stwierdza też brak jakichkolwiek zastrzeżeń co do samochodu, w szczególności co do jego stanu technicznego oraz oświadcza, że został mu doręczony dokument gwarancyjny, że zna i akceptuje warunki gwarancji, jeżeli w odniesieniu do przedmiotu leasingu została takowa udzielona.

  Z chwilą przekazania przedmiotu leasingu leasingobiorcy ryzyko jego utraty lub uszkodzenia przechodzi z dostawcy na leasingobiorcę

  Korzystanie z pojazdu

  Przede wszystkim leasingobiorca ma obowiązek prawidłowo użytkować pojazd co oznacza eksploatację powodującą jego normalne zużycie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wskazujących na ponadnormatywne zużycie samochodu, klient zobowiązany jest najczęściej do uiszczenia na rzecz firmy leasingowej odszkodowania odpowiadającego utracie jego wartości. Leasingobiorca nie może także bez pisemnej zgody leasingodawcy zmieniać przeznaczenia pojazdu, montować w nim dodatkowego wyposażenia, nawet jeśli takie zabiegi spowodują ulepszenie pojazdu i wzrost jego wartości. Ma on również obowiązek utrzymywać pojazd w należytym stanie, dokonywać na własny koszt przeglądów, konserwacji i napraw, niezbędnych do zachowania pojazdu w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania.

  Przeglądy gwarancyjne, naprawy i konserwacje techniczne leasingobiorca wykonywać powinien wyłącznie w autoryzowanych punktach obsługi wskazanych przez dostawcę lub producenta pojazdu (a w przypadku nie wskazania takich punktów obsługi – u podmiotów zawodowo zajmujących się naprawą i konserwacją pojazdów).

  Koszty związane z eksploatacją samochodu

  Leasingobiorca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem, rejestracją pojazdu oraz innymi czynnościami w Wydziale Komunikacji dokonywanymi na jego rzecz przez firmę leasingową. Ponadto jest on zobowiązany do pokrycia wszelkich należności, podatków, i ciężarów powstających w bezpośrednim lub nawet pośrednim związku z używaniem pojazdu (koszty napraw, przeglądów okresowych, abonamentu radiowego, podatku drogowego, mandatów, grzywien itd.).

  Opłacanie mandatów

  Leasingobiorca, jako użytkownik pojazdu oddanego mu w używanie przez firmę leasingową w ramach zawartej umowy, zobowiązany jest do opłacania wszelkich otrzymanych mandatów oraz innych grzywien. Dotyczy to zarówno mandatów i grzywien otrzymanych w kraju jak i za granicą. Firma leasingowa nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na leasingobiorcę podczas użytkowania przez niego pojazdu. Leasingobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych, w tym m.in. kosztu udzielenia przez firmę leasingową informacji o użytkowniku pojazdu Policji, Straży Miejskiej oraz innym organom nadzoru.

  Umożliwienie kontroli

  W całym okresie trwania umowy leasingowej firma leasingowa ma prawo kontrolowania sposobu eksploatowania i stanu technicznego samochodu. W tym celu leasingobiorca upoważnia leasingodawcę oraz osoby przez niego wskazane do wstępu na swoją posesję, na teren przedsiębiorstwa lub do pomieszczeń w celu dokonania kontroli sposobu wykorzystania i stanu technicznego samochodu. Ponadto leasingobiorca zobowiązany jest na żądanie firmy leasingowej do niezwłocznego przedstawienia aktualnej wyceny samochodu. Koszty sporządzenia takiej wyceny obciążają każdorazowo leasingobiorcę.

  Terminowe uiszczanie opłat leasingowych

  Przerwy w używaniu samochodu wynikające z jego uszkodzenia, ujawnienia wad, utraty itp. nie zwalniają leasingobiorcy z obowiązku terminowego uiszczania opłat leasingowych lub innych należności wynikających z zawartej umowy i nie stanowią też podstawy do jej przedłużenia, obniżenia lub umorzenia istniejących należności.

  Minimum formalności, maksimum korzyści!

  Prawa i obowiązki leasingobiorcy rozpoczynają się z momentem zawarcia umowy leasingowej. Firma leasingowa, czyli podmiot finansujący, oddaje leasingobiorcy samochód do użytku, a leasingobiorca korzystając z niego bierze na siebie obowiązek terminowego opłacania rat określonych w umowie oraz dbania o właściwy stan techniczny samochodu przez cały okres jej trwania.

  Najważniejsze jest korzystanie z samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wspomniane terminowe regulowanie rat leasingowych. Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub dotyczących wyglądu samochodu jest możliwe tylko po wyrażeniu odpowiedniej zgody przez firmę leasingową. Nasi eksperci są otwarci na rozmowy oraz konsultacje z klientami. Jeśli chcesz osiągnąć maksimum korzyści wynikających z leasingu samochodu osobowego, dostawczego lub ciężarowego – skontaktuj się z naszym przedstawicielem. Zapraszamy do współpracy!

  Kliknij i uzyskaj leasing

  Przeczytaj również: