Blog

Jak księgować leasing finansowy?

jak księgować ratę leasingu

  Leasing finansowy i operacyjny stanowią rozwiązania bardzo chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorców z różnych branż i sektorów. Dzieje się tak głównie za sprawą licznych korzyści związanych z takimi umowami.

  Po pierwsze, pomagają one finansować środki trwałe bez znacznego angażowania własnych funduszy. Po drugie – wykorzystując leasing, firma obniża kwotę należnego podatku dochodowego dzięki zaliczeniu bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu, wydatków związanych z wykorzystaniem zewnętrznego kapitału. Wszystko dzięki tarczy podatkowej i możliwości korzystnego rozliczenia części wydatków. Jak księgować leasing finansowy i czym się charakteryzuje ten rodzaj umowy?

  Podstawowe informacje

  Z punktu widzenia prawnego leasing finansowy to szczególna forma leasingu, która spełnia przynajmniej jeden z 7 warunków zapisany w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Odnoszą się one m.in. do przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego, ustalonego okresu umowy, wymaganej sumy poniesionych kosztów, właściwego korzystania z pozyskanego sprzętu, a także możliwości przedłużenia lub wypowiedzenia umowy (pełny tekst znaleźć można m.in. tutaj).

  Zapisy dotyczące kwalifikacji leasingu finansowego znajdują się także w ustawie o podatku dochodowym, gdzie wskazane jest, iż taka forma leasingu musi być zawarta na konkretny, oznaczony okres, suma opłat wskazanych w umowie (po odliczeniu VAT-u) powinna być ustalona co najmniej na poziomie wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a do tego umowa powinna wskazywać, że odpowiedzialność za amortyzację przedmiotu leasingu leży po stronie korzystającego.

  Szczegółowa definicja leasingu znajduje się ponadto w kodeksie cywilnym (a konkretne w Tytule XVII1). Można tam również znaleźć zasady dotyczące zawartości umowy oraz obowiązków każdej ze stron. Ogólnie rzecz biorąc, leasing finansowy charakteryzuje się przeniesieniem praw własności na leasingobiorcę, który po zakończeniu finansowania staje się pełnoprawnym właścicielem danego sprzętu.

  księgowanie leasingu

  Leasing finansowy – księgowanie

  Jeżeli do czynienia mamy z leasingiem finansowym, zakupiony środek trwały staje się składnikiem majątku korzystającego, czyli leasingobiorcy. Musi zatem wprowadzić go do ewidencji. Pierwsze pytanie brzmi: w jaki sposób ustalić wartość początkową? Na podstawie zapisów znajdujących się w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 “Leasing, najem i dzierżawa”, uznaje się, że określa się ją na poziomie wartości rynkowej danej rzeczy na dzień rozpoczęcia umowy leasingu lub bieżącej wartości wszystkich opłat leasingowych (wybiera się mniejszą kwotę z wymienionych). Wartość tę powiększa się o koszty związane z pozyskaniem danego środka trwałego (transport, koszty montażu, rejestracji – w przypadku samochodów itp.).

  Kolejną ważną kwestią, jeżeli chodzi o księgowanie leasingu finansowego, jest konieczność dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Powinny one trwać tyle, ile wynosi okres ekonomicznego zużycia danego sprzętu (określa się to również mianem ekonomicznej użyteczności). W przypadku gdyby korzystający nabył przedmiot finansowania przed terminowym zakończeniem umowy dokonuje dalszych odpisów amortyzacyjnych, kontynuując stosowanie zasad i stawek przyjętych w momencie rozpoczęcia amortyzacji. Natomiast gdy umowa leasingu zostanie przez strony wydłużona to stawki amortyzacyjne ulegają obniżeniu proporcjonalnie do okresu przedłużenia czasu obowiązywania umowy.

  Ewidencja rat leasingowych wiąże się z podstawowym ich podziałem – na część kapitałową oraz odsetkową. To ważne, ponieważ tylko część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu. Ogólnie rzecz biorąc, część kapitałowa zmniejsza zobowiązania firmy z tytułu leasingu natomiast odsetki oraz odpisy amortyzacyjne obniżają podstawę opodatkowania przedsiębiorcy.

  Leasing – księgowanie opłaty początkowej

  Ciekawa sytuacja występuje w przypadku księgowania czynszu inicjalnego. W przeszłości przepisy interpretowane były na dwa sposoby. Podatnicy przychylali się do uznania, że jako jednorazowa kwota, która stanowi swego rodzaju warunek rozpoczęcia umowy leasingu i nie odnosi się w żaden sposób do poszczególnych rat, powinna być księgowana również za jednym razem. Wynika to z zasady ewidencjonowania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z przychodami przedsiębiorstwa, które powinny być księgowane jednorazowo, w momencie poniesienia. Odpowiedni zapis znajduje się w art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten sam punkt stanowi jednak, że koszty przekraczające dany rok podatkowy, w przypadku których nie można stwierdzić, w jakiej części odnoszą się do konkretnego roku podatkowego, należy rozliczać proporcjonalnie do danego okresu. Na tej podstawie organy skarbowe uznawały, że opłata początkowa powinna być podzielona i księgowana w częściach, osobno z każdą ratą.

  Na skutek licznych wyroków sądów administracyjnych, do których dopasowane zostało oficjalne orzecznictwo resortu finansów, za prawidłową uznaje się obecnie pierwszą wykładnię. Potwierdzają to również interpretacje indywidualne, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB1/4511-1158/15/AK).

  Leasing finansowy a operacyjny – różnice w księgowaniu

  Leasing finansowy podatkowo nie różni się w znacznej mierze od operacyjnego. W innych kwestiach jest już inaczej. Choć posiadają one punkty wspólne, w ogólnym ujęciu (w kontekście ksiąg rachunkowych) znacząco od siebie odbiegają.

  Na co warto zwrócić uwagę, rozpatrując wady, zalety oraz konkretne zasady obydwu istniejących modeli?

  • W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot użytkowany przez korzystającego stanowi składnik majątku leasingodawcy, a zatem to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Tym samym leasingobiorca nie może wpisać ich w koszty prowadzenia swojej działalności.
  • Inaczej prezentuje się ewidencjonowanie rat leasingowych. W leasingu operacyjnym cała rata leasingowa traktowana jest jako koszt przedsiębiorstwa (przypomnijmy, że w przypadku modelu finansowego była to wyłącznie część odsetkowa) i podlega odliczeniu. Dodatkowo powiększa się ją o prowizje oraz wszelkie opłaty manipulacyjne.
  • Leasing finansowy a VAT – ta kwestia jest często podnoszona przez zainteresowanych przedsiębiorców. Podatek od towarów i usług w przypadku leasingu operacyjnego naliczany jest do każdej raty, natomiast w leasingu finansowym należy całą kwotę podatku VAT zapłacić na początku wraz z opłatą wstępną.

  Obydwie formy leasingu łączy sposób rozliczenia opłaty początkowej oraz fakt, że całkowitemu odliczeniu może ulec podatek VAT (odmienna jest jego ewidencja, co zostało nadmienione powyżej). Podstawowe różnice w porównaniu: leasing operacyjny a finansowy, sprowadzają się tak naprawdę do innego rozłożenia płatności w czasie oraz sposobu rozliczania czy kwestii własnościowych.

  Skorzystaj z fachowej pomocy

  Zasady rozliczania leasingu finansowego są stosunkowo mało złożone, a ich zrozumienie nie powinno sprawić żadnych problemów. Nie wchodzimy tu oczywiście w kwestie techniczne i zapisywanie konkretnych operacji na kontach księgowych. Takie sprawy najlepiej powierzyć osobom zajmującym się profesjonalnie rachunkowością. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto skontaktować się z doradcą – przedstawicielem firmy leasingowej, który wyjaśni wszystkie kwestie i pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie. Leasing finansowy stanowi doskonały sposób na inwestycję w nowoczesne maszyny czy pojazdy, bez nadmiernego zużycia własnych środków. Wymaga oczywiście większych funduszy na samym początku, jednak w ogólnym rozrachunku jest bardziej opłacalny niż np. kredyt bankowy.

  Kliknij i skontaktuj się!

  Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać właśnie leasing finansowy – amortyzacja jest po stronie korzystającego, a do tego można skorzystać z tzw. tarczy podatkowej. Nic dziwnego, że taka forma finansowania staje się coraz popularniejsza, a leasing jako całość (w różnych jego formach) stale zyskuje w oczach przedsiębiorców. Jeżeli szukasz atrakcyjnej oferty, dostosowanej do swoich potrzeb, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. Chcesz sfinansować zakup nowej maszyny? Interesuje Cię leasing samochodu osobowego? Możesz mieć pewność, że znajdziemy optymalne rozwiązanie.

  Przeczytaj również: