Blog

Fotowoltaika – finansowanie dla przedsiębiorców

finansowanie paneli fotowoltaicznych dla przedsiębiorców

  Panele fotowoltaiczne stanowią nowoczesne, zielone i stosunkowo niedrogie źródło energii (w porównaniu, chociażby z energią geotermalną czy wodną, dla których potrzebne są określone warunki i skomplikowane instalacje) i mogą być wykorzystywane dla potrzeb prywatnych. Takim rozwiązaniem (w którym podmiot korzystający z energii jednocześnie ją produkuje) zainteresowane są zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. W związku ze znacznym rozwojem tej gałęzi gospodarki oraz stałą poprawą przepisów wprowadzających znaczne ułatwienia coraz więcej jest na rynku ofert dofinansowania projektów instalacji paneli fotowoltaicznych.

  Korzystać z nich może prosument prowadzący działalność gospodarczą lub też nie (wówczas może korzystać z popularnych programów publicznych). Poniższy artykuł wskazuje i wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z istotą wykorzystania energii słonecznej oraz dofinansowaniem fotowoltaiki, zwłaszcza dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

  Kliknij i uzyskaj finansowanie

  Znaczenie energii słonecznej

  Słońce to potężne źródło energii, która jest dostępne za darmo dla wszystkich – zawsze i wszędzie. O potencjale energetycznym Słońca niech świadczy fakt, że w ciągu godziny dostarcza ono Ziemi więcej energii, niż zużywa się na niej w ciągu całego roku. Wszystko to sprawia, że wykorzystywanie promieni słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej postrzega się za technologię przyszłości, która już teraz rozwija się bardzo dynamicznie na całym świecie. Od początku XXI wieku energetyka słoneczna, czyli gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego rozwija się w tempie około 40% rocznie. Globalne inwestycje w energię słoneczną w 2014 wyniosły 149,6 mld dolarów, a w 2016 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 301 GW (wzrost o 75 GW w stosunku do 2015 roku) i zaspokajały one 1,3% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

  Problemy dzisiejszej energetyki

  W ostatnim czasie możemy zaobserwować wiele niekorzystnych zmian klimatycznych, jakie zachodzą na całym świecie np. wzrost zanieczyszczeń, globalne ocieplenie, smog, negatywne zmiany w środowisku naturalnym itd. W przeważającej części przyczynia się do tego krótkowzroczna i bezrefleksyjna działalność człowieka, który do wytwarzania energii wciąż nadmiernie wykorzystuje tzw. nieodnawialne źródła energii, czyli takie, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale np. ropę naftową, węgiel, gaz ziemny czy uran. Wydobywanie i korzystanie z tych źródeł energii powoduje przede wszystkim wzrost zanieczyszczeń środowiska oraz nieodwracalne zmiany w ekosystemie.

  Remedium na ten stan rzeczy jest uświadomienie sobie mocy i potencjału tzw. odnawialnych źródeł energii (tzw. OZE), których wykorzystywanie jest ekologiczne i nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ odnawiają się w bardzo krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Zastosowanie energii ze źródeł odnawialnych niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, dywersyfikację dostaw energii i zmniejszoną zależność od rynków paliw kopalnych (w szczególności ropy naftowej i gazu). Rozwój odnawialnych źródeł energii może również potencjalnie stymulować wzrost zatrudnienia w gospodarce poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze tzw. zielonych technologii.

  Na szczęście coraz więcej krajów na świecie zdaję sobie sprawę zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i aktywnie promuje wszelkie inwestycje w odnawialne źródła energii poprzez wprowadzanie różnych systemów wsparcia dla inwestorów. Pomagają w tym preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe czy dotacje – fotowoltaika, jak i inne źródła odnawialne, stają się coraz popularniejsze. Przykładowo w 2017 r. energia ze źródeł odnawialnych stanowiła 17,5% zużycia energii w UE, a do 2020 r. jej udział w stosunku do wszystkich wykorzystywanych źródeł energii ma osiągnąć 20%. 

  OZE a sprawa Polska

  Polska, której gospodarka energetyczna od wielu lat oparta jest na wykorzystywaniu takich surowców jak węgiel i gaz ziemny, ma jeszcze bardzo wiele do zrobienia, żeby dorównać pod względem popularności korzystania z ekologicznych źródeł energii krajom Europy Zachodniej. Przyspieszanie procesu rozwoju OZE w Polsce jest niezwykle ważne, również z powodu polityki Unii Europejskiej, która wyraźnie zmierza w kierunku stanowczego ograniczania zużycia węgla oraz pozostałych nieodnawialnych, wysokoemisyjnych źródeł energii.

  Oprócz argumentów czysto ekologicznych dochodzą tutaj kwestie finansowe – limity emisji, stale rosnące koszty związane z wykorzystaniem tradycyjnych form pozyskiwania energii. Motywacją do wytężenia prac nad przyspieszeniem rozwoju tej energetycznej gałęzi jest też wizja straty nawet 8 mld zł, jeśli Polsce nie uda się wypełnić limitów. Będziemy bowiem wtedy zmuszeni zakupić OZE z państw członkowskich, które mają nadwyżkę tej energii.

  Do 2020 roku, co najmniej 15% wytwarzanej w Polsce energii powinno pochodzić z odnawialnych źródeł. Jeśli Polska nie spełni tych wymogów, grożą jej wysokie kary ze strony Unii Europejskiej. To wszystko prowadzi jednoznacznie do rozwoju OZE, który w dogodnych warunkach prawnych ma szansę na powodzenie. Dla efektywnego wdrażania nowoczesnych rozwiązań jest potrzebne aktywne wsparcie państwa w tym zakresie. Rządzący zaczynają zdawać sobie z tego sprawę i w ostatnim czasie uruchomiono wiele programów mających wspomóc inwestycje konsumentów i firm w OZE. Pojawiły się dofinansowania i dotacje w formie ogólnopolskich programów rządowych jak np. program „Mój prąd”, „Czyste powietrze”, „Energia plus”, jak również wiele mniejszych programów realizowanych w konkretnych województwach, powiatach, gminach i miejscowościach.

  Do wykorzystania na ten cel pozostają również niemałe środki przyznane Polsce z Unii Europejskiej. Dla wszystkich podmiotów, których celem inwestycyjnym jest fotowoltaika, dotacje unijne mogą stanowić nieocenioną pomoc. Dodatkowo inwestorzy mogą skorzystać np. z ulgi termomodernizacyjnej pozwalającej na odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych, ulgi inwestycyjnej pozwalającej pomniejszyć rolnikom należny podatek rolny lub premii termomodernizacyjnej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Korzystnie w tym zakresie zmienia się również otoczenie prawne poprzez rozporządzenia ustaw i nowelizacje ustaw, które upraszczają proces inwestycji w odnawialne źródła energii, np. poprzez rozszerzenie definicji prosumenta, o czym opowiemy w dalszej części artykułu.

  Wszystko to sprawia, że rośnie świadomość ekologiczna Polaków i co za tym idzie, wzrasta popularność odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych. Są one już od wielu lat bardzo popularne np. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, a nawet w krajach skandynawskich.

  fotowoltaika dla rolnika

  Fotowoltaika – co to jest?

  Głównym i najważniejszym elementem instalacji fotowoltaicznej są panele fotowoltaiczne. To one zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną w postaci prądu stałego.

  Jak działa fotowoltaika?

  Zasadniczo budowa każdego panelu opiera się na szeregowo połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych. Są to płytki wykonane z krzemu, który jest pierwiastkiem o dużej mocy pozwalającej mu zbierać i przetwarzać promienie światła z całej powierzchni paneli, które zamieniają promienie światła na energię elektryczną. Krzem – mały pierwiastek o dużej mocy, zbiera i przetwarza promienie światła z całej powierzchni paneli. W zależności od rodzaju tych ogniw możemy podzielić panele fotowoltaiczne na dwie grupy: monokrystaliczne i polikrystaliczne. Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw powstałych z dużego monokryształu krzemu. Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne składają się z ogniw wyprodukowanych z polikrystalicznego krzemu. Generalnie panele monokrystaliczne są droższe, ale charakteryzują się najlepszą klasą zastosowanego krzemu, dzięki czemu są bardziej wydajne, przez co zajmują mniejszą powierzchnię (mniej paneli wymaganych jest do wygenerowania energii dla domu czy biura). Panele polikrystaliczne są z kolei tańsze, ale mniej wydajne, przez co potrzeba ich więcej do generowania potrzebnej energii.

  Kolejnym bardzo ważnym elementem wchodzącym w skład instalacji fotowoltaicznej jest inwerter inaczej falownik. Jest to urządzenie, które przekształca prąd o napięciu stałym wytwarzanym przez panele w prąd o napięciu zmiennym, który możemy wykorzystać do zasilania wszystkich urządzeń znajdujących się w naszym domu.

  Pozostałe elementy instalacji to w zasadzie elementy montażowe, przewody łączeniowe, które służą do połączenia ze sobą paneli fotowoltaicznych i inwertera, oraz podłączenia falownika do rozdzielnicy w naszym domu.

  Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej przedstawiciel zakładu energetycznego montuje tzw. licznik dwukierunkowy, którego zadaniem jest zliczanie energii elektrycznej, którą wytworzyła instalacja oraz pobranej z sieci publicznej. Urządzenie to pokazuje, ile wytworzonego prądu oddaliśmy do sieci, a ile pobraliśmy z zakładu energetycznego.

  Prosument – definicja oraz regulacje prawne

  Słowo „prosument” powstało z połączenia dwóch wyrazów – „producent” oraz „konsument” Prosument to osoba lub firma, która wytwarza energię elektryczną z OZE na własne potrzeby, ale jednocześnie w przypadku nadwyżek energii, może ją odsprzedać sieci energetycznej. Prosumentem energii odnawialnej nazywamy zgodnie z ustawą o OZE odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji o mocy do 50 kW, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730). Prosument wykonuje rozliczenie energii z fotowoltaiki (lub innych źródeł) wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na własne potrzeby.

  Zgodnie z ustawą o OZE mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

  Prosumenci mogą korzystać z tzw. systemu opustów, czyli bezgotówkowego rozliczenia pobranej i wyprodukowanej w mikroinstalacji energii elektrycznej. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym lub krótszym w zależności od zapisów w umowie kompleksowej ze sprzedawcą energii, przy czym dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Z kolei w przypadku instalacji o mocy od 10 kW do 50 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,7 kWh.

  Do niedawna prosumentem wg ustawy o OZE mogli być wyłącznie konsumenci, ale w czerwcu bieżącego roku ustawodawca rozszerzył definicję prosumenta o osoby prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, że sprzedaż energii nie jest ich głównym źródłem dochodu oraz o spółdzielnie energetyczne gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Ta zmiana powinna istotnie wpłynąć na dalszy rozwój fotowoltaiki w Polsce.

  Jak dobrać wielkość i moc instalacji fotowoltaicznej?

  Technologia dotycząca instalacji fotowoltaicznej jest w Polsce coraz bardziej dostępna i popularna. Jeszcze nie tak dawno była to bardzo droga inwestycja dostępna dla niewielu, ale obecnie ceny wykonania takiej instalacji ustabilizowały i są na znacznie niższym poziomie. Do tego coraz szerzej dostępne są dotacje do fotowoltaiki i bardzo ciekawe oferty dotyczące finansowania. W tej chwili ceny za 1 kWp wahają się od 4,5 do 5,5 tys. zł. 1 kWp (kW peak) oznacza jednostkę miary oznaczająca moc szczytową, maksymalną, jaką może osiągnąć instalacja fotowoltaiczna w warunkach STC (Standard Test Conditions). W Polsce średnie roczne nasłonecznienie to około 1000 kWh/m² Przyjmuje się, że roczny uzysk energii to 1000 kWh z 1 kWp, ale wiele zależy od umiejscowienia i nasłonecznienia paneli.

  pożyczka na fotowoltaikę

  Co dokładnie zawiera się w podanej wyżej cenie za 1 kWp?

  Zakładając, że interesuje nas najbardziej popularna instalacja o mocy szczytowej wynoszącej 5 kWp. Większość dostępnych paneli generuje moc 0,32 kWp, co oznacza, że potrzebujemy do naszej instalacji 16 takich paneli. Każdy panel to wydatek rzędu 750 zł co daje łącznie 12 tys. zł. Do tego należy doliczyć ok. 7 tys. zł za dobrej klasy falownik (inwerter) oraz następne kilka tysięcy złotych na konstrukcję mocującą, specjalne przewody (o przekroju 4 mm², czyli dużo grubsze niż w instalacji 230 V), akcesoria i montaż całej instalacji. Całość może w naszym przykładzie wynieść około 24 tys. zł, co przeliczając na 1 kWp, daje 4,8 tys. zł.

  Kliknij i uzyskaj pożyczkę

  Oczywiste jest, że instalacja fotowoltaiczna będzie korzystna dla każdego, ale jednym będzie opłacać się bardziej niż innym. Na początek musimy zastanowić się jaka moc instalacji jest nam potrzebna. Najprościej zrobić to opierając się na prostych wskaźnikach, czyli ilości zużytej energii lub wysokości dotychczasowych rachunków za prąd. Przyjmuje się, że na każde zużyte rocznie 1 000 kWh energii elektrycznej należy dobrać ok. 1,25 kWp mocy instalacji, a na każde wydane 100 zł na miesięcznym rachunku należy dobrać 2,75 kWp mocy instalacji. Jeśli więc przykładowo rocznie zużywamy 3000 kWh energii, to powinna wystarczyć nam instalacja o mocy 4 kWp. Musimy również zastanowić się, w jakich porach dnia zużywamy najwięcej energii elektrycznej. Jeśli większość energii zużywamy w ciągu dnia, kiedy to panele produkują najwięcej prądu ze słońca, to wtedy najkorzystniej eksploatujemy naszą mikroelektrownię. Korzystamy wtedy z energii w czasie rzeczywistym w stosunku 1:1 bez oddawania nadwyżek do zakładu energetycznego.

  Ważne, żeby moc instalacji odpowiadała naszej rzeczywistej eksploatacji. Za mała moc spowoduje, że oszczędności na rachunkach za prąd będą mniejsze. Okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej pozostanie na podobnym poziomie jak w przypadku instalacji pokrywającej w pełni zapotrzebowanie. Za duża moc instalacji to z kolei wyższe nakłady finansowe na inwestycję i długi okres zwrotu. Oszczędności nie są większe, ponieważ nadmiar energii zostaje utracony.

  Montaż instalacji fotowoltaicznej – co należy wiedzieć?

  Określenie potrzebnej mocy instalacji to pierwszy etap. Następnie konieczne jest określenie możliwości instalacyjnych, w tym powierzchni dachu/gruntu, ekspozycji powierzchni względem słońca, kąta nachylenia połaci dachowej, możliwości występowania zacienień oraz ocena stanu więźby dachowej i pokrycia dachowego.

  W przypadku planowania instalacji na dachu należy również precyzyjnie określić azymut południowej połaci dachowej oraz kąt jej nachylenia do powierzchni terenu, dane te mają istotny wpływ przy obliczaniu uzysków energii z instalacji. Oczywiście najwyższą sprawność i moc modułów fotowoltaicznych osiąga się, ustawiając je tak, żeby ich powierzchnia czynna była skierowana w stronę słońca. Dlatego najkorzystniejsze jest skierowanie ich bezpośrednio na południe, ale jeśli zostaną zamontowane pod odpowiednim kątem, to również osiągają wysoką wydajność w przypadku ustawienia ich w kierunku południowo-wschodnim lub południowo-zachodnim.

  W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej dużo zależy od dachu, na którym ma stanąć. Przyjmuje się, że typowy moduł fotowoltaiczny ma około 1,6 metra długości i około 1 metra szerokości. Wymagana przestrzeń montażowa pod 1 kWp instalacji wynosi ok. 6 m² (z uwzględnieniem koniecznych przestrzeni instalacyjnych pomiędzy modułami). Dach musi być również w odpowiednio dobrym stanie, żeby móc utrzymać duży ciężar instalacji. Każdy z modułów waży ok. 20 kg i po zamontowaniu na dachu będzie powodował jego dodatkowe obciążenie. Tak więc w przypadku wspomnianej wcześniej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp potrzebujemy przynajmniej 30 m² wolnej przestrzeni dachowej, która będzie musiała również utrzymać ciężar ok. 320 kilogramów.

  Ważnym elementem jest również materiał pokrywający dach (np. blachodachówka, dachówka ceramiczna, papa itd.), który determinuje odpowiedni dobór rodzaju konstrukcji wsporczej pod moduły i wpływa na koszty wykonania instalacji.  Tak więc decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, ale przede wszystkim zasięgnąć ekspertyzy doświadczonych fachowców zajmujących się profesjonalnie montażem takich instalacji i na jej podstawie podjąć ostateczną decyzję.

  Finansowanie paneli fotowoltaicznych – oferta SGB Leasing

  Zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej najczęściej wiążą się z jednorazowym poniesieniem dużego kosztu przez inwestora. Decydując się na zewnętrzne finansowanie w postaci leasingu, przedsiębiorcy mogą dokonać transakcji bez konieczności angażowania środków własnych, które z powodzeniem mogą przeznaczyć na inne cele inwestycyjne.

  SGB Leasing, chcąc aktywnie uczestniczyć w procesie wzrostu popularności i dostępności instalacji fotowoltaicznych wśród przedsiębiorców oraz rolników, wprowadził do swojej oferty produktowej atrakcyjne i przede wszystkim uproszczone finansowanie takich inwestycji. Klienci mogą skorzystać z leasingu operacyjnego, finansowego lub pożyczki leasingowej. Przedsiębiorcy szukający korzyści podatkowych mogą jak do tej pory skorzystać z atrakcyjnego leasingu, natomiast rolnicy indywidualni z pożyczki leasingowej. Finansowanie fotowoltaiki odbywa się najczęściej na uproszczonych zasadach, tzn. do wydania decyzji o przyznaniu finansowania wystarczy przedłożyć wypełniony i podpisany wniosek bez żadnych dokumentów finansowych oraz dodatkowych zaświadczeń.

  Główne parametry oferty:

   

  • Uproszczone procedury przyznania finansowania,
  • Leasing finansowy, operacyjny, pożyczka leasingowa,
  • Wpłata własna już od 5%,
  • Okres finansowania do 7 lat,
  • Raty równe, miesięczne.

  Leasing operacyjny czy finansowy? A może jednak pożyczka?

  W przypadku porównania: leasing operacyjny a finansowy, różnice widoczne są gołym okiem. Która opcja będzie jednak korzystniejsza? W przypadku różnych rodzajów działalności sytuacja będzie kształtowała się odmiennie. Za wyborem pierwszej opcji przemawiają niewielkie koszty na samym początku, a także fakt, że czynsz inicjalny oraz pełne raty można wpisać w koszty działalności. Dodatkowo jest to wygodne rozwiązanie. Jedyne, co należy robić, to uiszczać opłaty w terminie. Nie trzeba ewidencjonować instalacji jako środka trwałego. Nie ma jednak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych (co jest ułatwieniem proceduralnym, ale utrudnieniem finansowym). W przypadku leasingu finansowego, prawa własności przedmiotu leasingu przenoszone są na leasingobiorcę, dzięki czemu może on korzystać z odpisów amortyzacyjnych. Przedmiot po okresie trwania umowy automatycznie trafia do danego Klienta, dzięki czemu nie musi uiszczać opłaty za wykup, która jest wyższa niż standardowa rata leasingowa. Bardzo ważny jest także elastyczny czas trwania umowy. Pozwala to na większy zakres możliwości, w porównaniu do leasingu operacyjnego.

  Zapytaj o finansowanie

  Ostatnia z wymienionych form finansowania najlepiej sprawdzi się w przypadku osób i podmiotów, które starają się o dofinansowanie z programów publicznych (zarówno krajowych, jak i unijnych). Podmiot dokonujący zakupu otrzymuje bowiem fakturę VAT, która niezbędna jest przy ubieganiu się o dodatkowe wsparcie. Pożyczkobiorca nie płaci również podatku od towarów i usług od comiesięcznych rat jak w przypadku np. leasingu operacyjnego. Dodatkowo istnieje możliwość znacznego ograniczenia kosztów na początku inwestycji, dzięki zastosowaniu tzw. raty balonowej. Umożliwia ona spłacanie wyłącznie odsetek od poszczególnych rat przez wszystkie miesiące, z wyłączeniem ostatniego. Wówczas należy do odsetek doliczyć pełną kwotę, na którą opiewała pożyczka. Dla niektórych osób będzie to z pewnością doskonałe rozwiązanie. Na koniec warto zaznaczyć, że wybór pożyczki leasingowej umożliwia skorzystanie rolnikom, nieprowadzącym działalności gospodarczej z dostępnych na rynku dopłat i dotacji.

  Panele fotowoltaiczne – dofinansowanie

  Odnawialne Źródła Energii to kierunek, w którym nieuchronnie zmierzamy, dlatego nie dziwi coraz większe zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Dzięki poprawie warunków prawnych staje się to coraz bardziej opłacalne (zmiana definicji prosumenta, dostępność programów publicznych, takich jak unijny program „Czyste Powietrze” czy nadzorowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program „Mój prąd”). Jednocześnie oczywiście ogranicza się znacząco emisję szkodliwych substancji oraz eksploatację nieodnawialnych paliw. W SGB Leasing oferujemy bardzo korzystne finansowanie fotowoltaiki – leasing operacyjny i finansowy, a także pożyczkę leasingową. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą i do wyboru produktu finansowego, który pozwoli bezpiecznie zainwestować w przyszłość własnej firmy. W przypadku pytań i chęci zapoznania się ze szczegółami nowej oferty prosimy o kontakt z naszymi doradcami z Działu Handlowego: https://www.sgbleasing.pl/doradcy/

  Przeczytaj również: