Blog

Cesja leasingu – najważniejsze informacje

cesja leasingu

  Coraz częściej np. na popularnych portalach motoryzacyjnych oferujących samochody do sprzedaży możemy trafić na ogłoszenia, w których pojawia się zwrot: „przejęcie leasingu”. Co to oznacza? To nic innego jak cesja leasingu nazywana inaczej przepisaniem czy oddaniem leasingu. Polega ona na przeniesieniu praw umowy leasingowej z dotychczasowego leasingobiorcy na nowego.

  Kliknij i uzyskaj leasing

  Powody, z jakich leasingobiorcy decydują się na rezygnację z obecnie trwającej umowy leasingu i przekazanie jej nowemu podmiotowi są różne. Najczęściej są to m.in.: trudna sytuacja finansowa leasingobiorcy i problemy ze spłatą zobowiązania leasingowego, brak dalszej potrzeby użytkowania leasingowanego sprzętu, albo po prostu chęć wymiany przedmiotu leasingu na inny lub nowszy. Na czym polega cesja leasingu i jakie są skutki przeniesienia umowy leasingowej dla jednej, jak i drugiej strony?

  Co to jest cesja leasingu?

  Leasing jest popularną formą finansowania środków stałych – zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Jest to sposób na pozyskanie sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia działalności lub rozwoju firmy. Ponadto dzięki leasingowi można uzyskać wymierne korzyści podatkowe. Mimo korzyści płynących z leasingu dochodzi również do rezygnacji z zawartej umowy i do przekazania jej nowemu leasingobiorcy. Taką sytuację nazywa się cesją leasingu.

  Umowa leasingu zawiązywana jest zawsze na określony czas, przez który leasingobiorca jest zobowiązany do terminowego uiszczania rat za użytkowany przedmiotu leasingu.

  Niekiedy przedsiębiorca chce wypowiedzieć umowę przed terminowym jej zakończeniem – z różnych powodów:

   

  • trudna sytuacja i problemy finansowe,
  • brak chęci lub możliwości wykupienia określonego środka leasingu po spłacie rat,
  • chęć wyzbycia się przedmiotu leasingu (zamiana na nowocześniejszy sprzęt),
  • przekształcenie firmy – zmiany właścicielskie, organizacyjne, formy prawnej prowadzonej działalności,
  • chęć zawarcia umowy leasingowej na innych warunkach,
  • redukcja sprzętu potrzebnego w firmie.

  Leasingobiorca musi liczyć się z tym, iż wypowiadając umowę przed ustalonym terminem, najczęściej naraża się na konsekwencje wynikające z zapisów OWUL (Ogólne Warunki Umowy Leasingu) np. kary umowne, spłata wszystkich rat i odsetek, koszty dodatkowe związane z przedmiotem leasingu itd. Z kolei wcześniejszy wykup, przed upływem minimalnego okresu wynoszącego co najmniej 40% czasu normatywnej amortyzacji przedmiotu, może odbyć się jedynie za wartość rynkową przedmiotu. Jeżeli jest ona znacznie wyższa niż wartość pozostałych do spłaty rat, to będzie to bardzo nieopłacalne.

  W takich sytuacjach przedsiębiorcy szukają innych sposobów na odstąpienie od zawartej umowy leasingu, jak np. cesja.

  Cesja leasingu polega na tym, iż leasingobiorca, który zwany jest także cedentem, przenosi/oddaje zapisy umowy i określone tam prawa oraz obowiązki na inny podmiot – tak zwanego cesjonariusza lub nabywcę wierzytelności. Po stronie cedenta jest przede wszystkim znalezienie podmiotu chcącego przejąć od niego trwającą umowę leasingu i co za tym idzie użytkowany przedmiot. Następnie musi złożyć do firmy leasingowej odpowiedni wniosek o cesję, który będzie zawierał dane nowego leasingobiorcy, czyli cesjonariusza.

  Firma leasingowa podejmuje decyzję o przejęciu istniejącego leasingu po stwierdzeniu braku jakichkolwiek zaległości dotychczasowego leasingobiorcy oraz pozytywnej weryfikacji sytuacji ekonomiczno-finansowej przyszłego leasingobiorcy. Cesjonariusz, na którego zostaje przeniesiona umowa, kontynuuje ją na warunkach ustalonych w pierwotnej umowie, a to oznacza, że terminy i wysokość spłacania rat leasingowych pozostają niezmienne. Cesjonariusz rozlicza się z firmą leasingową, a dzięki takiemu rozwiązaniu związanym z przeniesieniem przedmiotu leasingu, cedent nie ponosi strat czy kar umownych.

  Na czym polega cesja leasingu?

  Tak jak wspomnieliśmy wyżej, przedsiębiorca, który chce dokonać cesji leasingu, musi najpierw znaleźć podmiot, który będzie zainteresowany przejęciem leasingu na ustalonych w umowie warunkach. Cesja leasingu jest obecnie coraz bardziej powszechna i na przykład na wielu stronach internetowych można znaleźć ogłoszenia o chęci oddania przedmiotu w ramach cesji. Można więc nowego leasingobiorcy poszukiwać samodzielnie.

  Największe szanse na szybkie znalezienie cesjonariusza mają leasingobiorcy, którzy chcą odstąpić przedmiot atrakcyjny, w dobrym stanie, a sama umowa leasingu zawarta została na atrakcyjnych warunkach i pozostało już niewiele rat do spłacenia. W ogłoszeniach sprzedaży często można spotkać się z informacją o konieczności zapłaty tzw. odstępnego obecnemu leasingobiorcy przez przyszłego cesjonariusza. W przypadku kiedy wartość pozostałych do spłaty rat leasingowych jest niższa niż wartość środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu, odstępne stanowi dla obecnego leasingobiorcy wynagrodzenie będące wyrównaniem do wartości rynkowej.

  Z tego tytułu dotychczasowy korzystający musi wystawić fakturę VAT, która jest przychodem oraz zapłacić podatek VAT 23% od ceny odstępnego. Dla nowego korzystającego odstępne będzie kosztem podatkowym, a podatek VAT z faktury odstępnego będzie mógł zostać odliczony.
  Następnie należy zapoznać się z obowiązującą procedurą takiego odstąpienia przedmiotu leasingu na rzecz innego podmiotu. Obecny leasingobiorca musi dowiedzieć się, jakich formalności należy dopełnić przy tej procedurze. Oczywiście rzetelnych informacji na ten temat udzieli firma leasingowa, w której zawarta została dana umowa, bo to ona przeprowadzi przez cały proces jej odstąpienia na rzecz nowego leasingobiorcy.

  Jak dokonać cesji zawartej umowy leasingu?

  Przepisanie leasingu musi zostać zaakceptowane przez trzy strony: firmę leasingową, leasingobiorcę i nowego leasingobiorcę. Jest to tak zwane trójstronne porozumienie.

  Oczywiście, trzeba pamiętać, iż taka procedura wiąże się z warunkami, które muszą zostać spełnione:

   

  • Obecny leasingobiorca nie może posiadać zaległości względem firmy leasingowej.
  • Firma leasingowa musi dokonać pozytywnej oceny ryzyka nowego leasingobiorcy (jest to związane ze złożeniem wniosku oraz dokumentów finansowych firmy).
  • Nowy leasingobiorca musi najczęściej wpłacić na rzecz firmy leasingowej stosowną opłatę za przygotowanie umowy cesji.
  • Wysokość takiej opłaty wskazana jest zazwyczaj w aktualnej tabeli opłat i prowizji (TOiP) dostępnej na stronie internetowej firmy leasingowej.

  Przy tym trzeba pamiętać, że zarówno firma leasingowa, jak i nowy leasingobiorca mogą zrezygnować z cesji, bo może okazać się dla stron nieopłacalna lub niekorzystna. Co ważne – zmiana korzystającego w leasingu możliwa jest tylko w przypadku umów leasingu operacyjnego.

  Obecny leasingobiorca, który chce przepisać leasing, powinien dowiedzieć się od leasingodawcy, jaka jest opłata za przygotowanie cesji oraz jaka jest aktualna wysokość zaangażowania leasingowego pozostającego do spłaty. Trójstronne porozumienie musi być opłacalne i akceptowalne przez wszystkie strony. Podpisanie umowy cesji wymaga pozytywnej weryfikacji zarówno cedenta jak i cesjonariusza, a jeśli leasingodawca nie stwierdzi w tym temacie uchybień, może nastąpić podpisanie właściwej umowy.

  Przejęcie leasingu – skutki dla oddającego i przyjmującego

  Cesjonariusza obowiązują takie same warunki umowy leasingu jak poprzedniego leasingobiorcę. Dotyczy to nie tylko wysokości rat leasingowych, ale też obowiązku podatkowego. Nowy leasingobiorca ma prawo do rozliczenia leasingu na takich samych zasadach jak cedent, a więc może zaliczać w koszty bieżące raty leasingu i odpisywać podatek VAT.

  Co ważne – od 2013 roku na mocy ustawy obowiązuje przepis, który umożliwia przepisanie leasingu bez ponoszenia negatywnych skutków dla jednej, jak i drugiej strony. Podstawowym warunkiem jest zmiana strony umowy leasingu bez dokonywania żadnych innych zmian w umowie takich jak np. wydłużenie lub skrócenie okresu umowy.

  Dla cedenta pozytywnym skutkiem jest na pewno brak kar umownych, kosztów windykacyjnych czy odsetek, które narastałyby z każdą zwłoką za brak płatności rat leasingowych. Oddający uwalnia się od leasingu, którego np. dłużej nie chce lub nie może spłacać z powodu aktualnej, trudnej sytuacji finansowej.

  Przyjmujący leasing może z kolei otrzymać przedmiot leasingu w atrakcyjnej kwocie, co jest na pewno jednym z ważniejszych i korzystniejszych skutków związanych z cesją leasingu.

  Cesja leasingu jest szybkim sposobem na to, aby przenieść zobowiązanie leasingowe na nowy podmiot. Jest to forma dogodna i bezpieczna, praktykowana przez większość firm leasingowych. Skontaktuj się z SGB Leasing w celu uzyskania szczegółów związanych z tą procedurą.

  Kliknij i uzyskaj leasing

  Przeczytaj również: